https://www.livechatalternative.com/

Избирател списък с.Долни Лом секция № 009

                                                         ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН,ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 009 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя

Read more

процедура за възлагане изпълнението на дейности по чл. 10, ал. 1 т. 1и т.3 във връзка с ал. 2 и ал. 3 при условията и по реда предвидени вчл.15 – чл. 24 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана по-долу за краткост „Наредбата”, а именно:“Сеч и извоз на технологична дървесина и дърва за огрев, в района на ОП”Общинско лесничейство”- Община Чупрене.

Read more
1 2