https://www.livechatalternative.com/

Заповеди на ползвателите, съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ (за имоти полски път)

Опис и заповеди на ползвателите по землища (с. Върбово, с. Репляна, с. Търговище, с. Чупрене и с. Средогрив) по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №222 взето с Протокол №35 от 06.04.2022 година.

Read more

ЗАПОВЕД №488 – Отчуждаване сметище

  З А П О В Е Д   № 488 от 26.11.2021  год.         На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, издавам настоящата заповед за отчуждаване и определям елементите и както следва:   ОТЧУЖДАВАМ:   –547 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор № 73612.94.18, по КККР на с.Търговище, общ.Чупрене, обл.Видин, собственост на Иванка Георгиева Ангелова, Тошко Ангелов Ценов и Георги Ангелов Тодоров в качеството си на наследници

Read more
1 2