https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.09.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №56 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.09.2023г. от 10.30 часа в Читалище „Христо Ботев” с.Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     Приемане на бюджета на община Чупрене за 2023 година Изменение на решение №277 взето с протокол № 49/31.03.2023 г. на ОбС Чупрене и приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 25.08.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №55 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.08.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД       1.Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост 2.Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Чупрене по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-118/03.04.2023г.по процедура  №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.07.2023г.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №54 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.07.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1.Продажба на частна общинска собственост 2.Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 2023/2024 учебна година, който

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 26.05.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №52 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.05.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД 1. Продажба на транспортни средства общинска собственост 2. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата през 2022 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности. 3 Приемане Отчета за състоянието на общинския дълг на

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.04.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №51 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.04.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1.Повторно разглеждане на Решение №278,взето с Протокол №50/11.04.2023г. за ново обсъждане като незаконосъобразно. 2.Разни       Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 28.04.2023г.от     09,30 часа в Заседателната зала на третия

Read more
1 2 3 21