https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 25.11.2022

    На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 45 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.11.2022 г. от 10.30 часа в Големия салон на читалището.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД           1.Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на, с.Търговище, с.Чупрене ,с.Върбово

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.10.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №44 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.10.2022г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД                1. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост.              2. Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Чупрене 2021-2028г.              3. Разрешаване увеличаването на децата в смесена

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.09.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №43 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 30.09.2022г. от 09.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1.Одобрявяне на общ устройствен план на Община Чупрене. 2.Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Чупрене за първо полугодия на 2022г. 3.Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2022г. 4.Програма за управление на

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.08.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 42 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 31.08.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   1. Приема Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози от 

Read more

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на

Read more
1 2 3 18