Уведомяваме Ви, че на 20.12.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Предложение за актуализация  на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год.

2.Предложение за  финансиране закупуването на контейнери, необходими за управление на отпадъците на територията на Община Чупрене

  1. Предложение за актуализация на Наредбата за определяне на местните данъци на Община Чупрене

4.Предложение за изработване на проект за изменение на ПУП в обхват УПИ І кв.62 с.Чупрене

  1. Предложение за  делба на ПИ 057001 землище с.Долни Лом

6.Предложение за  делба на ПИ 112011 землище с.Търговище

7.Предложение за  делба на ПИ 116026 землище с.Долни Лом

8.Предложение за  делба на ПИ 049011 землище с.Средогрив

  1. Предложение за делба на ПИ 048004 землище с.Търговище

10.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Иван Веселинов Иванов б.ж. на с.Върбово

11.Разни

 

Предл. актуал.КР 12.2018 г.

Предл. делба ПИ-049011-Средогрив

Предл.възстановяване зем.земя Върбово

Предл.делба на имот ПИ-116026-Долни Лом

Предл.делба ПИ-048004-Търговище

Предл.делба ПИ-057001-Д. Лом

Предл.делба ПИ-112011-Търговище 2

Предл.изм.Нар.местни данъци

Предл.изработване проект изменение ПУП

Предл.финансиране закупуване контейнери

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

Уведомяваме Ви, че на 30.11.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване,

управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

2.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

  1. Предложение за изработване на проект за изменение па ПУП в обхват УПИ ІІ кв.35 по плана на с.Чупрене

4.Предложение за изработване на ПУП на ПИ № 106013 в землището на с.Долни Лом

5.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Мариа Младенова Лудина б.ж. на с.Репляна

6.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Петко Лазаров Велков б.ж. на с.Върбово

7.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Живко Алексиев Татаров б.ж. на с.Търговище

8.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Тодор Димитров Тодоров б.ж. на с.Средогрив

9.Предложение за издаване на разрешение за поставяне на туристическа информационна табела в ПИ с индентификатор 81757.500.567 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чупрене

10.Предложение за издаване на разрешение за поставяне на чакало в ПИ с идентификатор 81857.90.48 в землището на с.Чупрене

11.Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

 

Предл. възстановяване зем.земя Търговище

Предл. поставяне туристическа информационна табела

Предл.актуал.Нар.общ.собственост

Предл.ВиК общо събрание-13.11.2018

Предл.възстановяване зем.земя Върбово

Предл.възстановяване зем.земя Репляна

Предл.възстановяване зем.земя Средогрив

Предл.изработване проект за изменение ПУП Ч-не

Предл.изработване ПУП землище Д.Лом Предл.поставяне чакало

Решения на Общински съвет 401-500

Реш.401

Реш.402

Реш.403

Реш.404

Реш.405

Реш.406

Реш.407

Реш.408

Реш.409

Реш.410

Реш.411

Реш.412

Реш.413

Реш.414

Реш.415

Реш.416

Реш.417

Реш.418

Реш.419

Реш.420

Реш.421

Реш.422

Реш.423

Реш.424

Реш.425

Реш.426

Реш.427

Реш.428

Реш.429

Реш.430

Реш.431

Реш.432

Реш.433

Реш.434

Реш.435

Реш.436

Реш.437

Реш.438

Реш.439

Реш.440

Реш.441

Реш.442

Реш.443

Реш.444

Реш.445

Реш.446

Реш.447

Реш.448

Реш.449

Реш.450

1 2 3 8