https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.09.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №27 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 30.09.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД: 1. Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата / ОбщКБДП/ 2. Отмяна на Решение №187/30.07.2021 год., взето с Протокол №25/30.07.2021 год. на ОбС-Чупрене. 3. Промяна в състава на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, образование,

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.08.2021 г.

  На основание чл. 30, ал. 8 и 9, чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с Решения на Общинска избирателна комисия Чупрене № 90/13.08.2021 г. относно прекратяване пълномощията на общински съветник и № 91/13.08.2021 г. относно обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене, Председателят на Общински съвет Чупрене свиква заседание на Общински съвет Чупрене за полагане на клетва от новоизбран общински съветник и подписване на клетвен лист, което ще се проведе на 31.08.2021 г.

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.07.2021 г.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:     Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2020 год. на Община Чупрене. Разпореждане с вещи – частна общинска собственост. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалище „Проф. Д-р Асен Златаров“ с. Търговище през 2020 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности. Включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев”

Read more

Правилник за оргнизацията и дейността на ОбС- Чупрене с изменения приети на Заседание №24 /25.06.2021г.

 ПРАВИЛНИК   ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ    2021 ГОДИНА   РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. Местното самоуправление представлява правото и действителната способност на Общината в определени от закона рамки да реализира и управлява основната част от обществените дела. Чл.2.(1). Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии,и взаимоотношенията му с общинската администрация. (2). Това право се осъществява от Общинския съвет в състава на който

Read more

Покана за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Чупрене за 2020 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общински съвет – Чупрене отправя покана до местната общност за участие в публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз и Отчета за състоянието на общинският дълг за 2020 год. на Община Чупрене. Публичното обсъждане ще се проведе на 21.07.2021 г. (сряда) от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж).   Иван Велков Председател на Общински

Read more
1 2 3 14