Уведомяваме Ви, че на 23.08.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община Чупрене 1.1. Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община Чупрене 2.Предложение за  актуализация на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми  съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене   3.Предложение  за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за

Read more

Наредба за управление на отпадъците

Наредба управление отпадъци-нова 2019    ГЛАВА ПЪРВА   Раздел I Общи разпоредби   Чл.1. (1). Наредбата урежда обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, защита здравето на хората, поддържането на чист и естетичен вид на населените места и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Чупрене, свързани с: Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Правата и задълженията на физическите

Read more

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община ЧУПРЕНЕ

Наредба зелени площи МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                           1.Причините, които налагат приемането Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене  е изготвен на основание чл. 62 ал.10 от Закона за устройство на територията.   Приемането на проекта на наредба е обусловено от вземането на правилни решения по управление на общинските зелени площи и урежда задълженията на гражданите и организациите при използване на

Read more

Уведомяваме Ви, че на 28.03.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1.Предложение за   отмяна част от разпоредбите на чл.17 ал.1, чл.19 ал.1, чл.51 ал.3 и чл.52 ал.2 т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемането на същата 2.Предложение за   анексиране на инвестиционен кредит по Договор № 4019-002/14.12.2012 год. с „Интернешънъл Асет Банк” АД  клон Видин 3.Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19003 землище Горни Лом Община

Read more

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

ГЛАВА  І ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 /1/ Настоящата  наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд. /2/ Общинският жилищен фонд включва общинските жилища и незастроените общински парцели, предназначени по предвижданията на устройствените планове за индивидуално или групово жилищно или вилно строителство. Чл.2 /1/ Управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба и конкретните решения на Общинския съвет. /2/ Организацията и контролът на дейностите па

Read more
1 2 3 9