Уведомяваме Ви, че на 28.02.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1.Предложение за  приемане на Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2018 год. 2.Предложение за  приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН при Община Чупрене за 2018 год. 3.Предложение за отмяна на разпоредбите на чл.44, изречение второ и изменение на чл.47 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене. 4.Предложение за  приемане

Read more

Уведомяваме Ви, че на 20.12.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     1.Предложение за актуализация  на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год. 2.Предложение за  финансиране закупуването на контейнери, необходими за управление на отпадъците на територията на Община Чупрене Предложение за актуализация на Наредбата за определяне на местните данъци на Община Чупрене 4.Предложение за изработване на проект за изменение на ПУП в обхват УПИ І кв.62 с.Чупрене Предложение за  делба на ПИ 057001 землище с.Долни Лом 6.Предложение за  делба на ПИ 112011 землище с.Търговище 7.Предложение

Read more

Уведомяваме Ви, че на 30.11.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене 2.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин Предложение за изработване на проект за изменение па ПУП в обхват УПИ ІІ кв.35 по плана на с.Чупрене 4.Предложение

Read more

Решения на Общински съвет 401-500

Реш.401 Реш.402 Реш.403 Реш.404 Реш.405 Реш.406 Реш.407 Реш.408 Реш.409 Реш.410 Реш.411 Реш.412 Реш.413 Реш.414 Реш.415 Реш.416 Реш.417 Реш.418 Реш.419 Реш.420 Реш.421 Реш.422 Реш.423 Реш.424 Реш.425 Реш.426 Реш.427 Реш.428 Реш.429 Реш.430 Реш.431 Реш.432 Реш.433 Реш.434 Реш.435 Реш.436 Реш.437 Реш.438 Реш.439 Реш.440 Реш.441 Реш.442 Реш.443 Реш.444 Реш.445 Реш.446 Реш.447 Реш.448 Реш.449 Реш.450 Реш.451 Реш.452 Реш.453 Реш.454 Реш.455 Реш.456 Реш.457 Реш.458 Реш.459 Реш.460 Реш.461 Реш.462 Реш.463 Реш.464 Реш.465 Реш.466 Реш.467 Реш.468 Реш.469 Реш.470 Реш.471 Реш.472 Реш.473 Реш.474 Реш.475 Реш.476 Реш.477 Реш.478 Реш.479 Реш.480

Read more
1 2 3 4 9