Актуализирана наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене

Наредба преместваеми обекти

Read more

Уведомяваме Ви, че на 23.08.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община Чупрене 1.1. Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община Чупрене 2.Предложение за  актуализация на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми  съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене   3.Предложение  за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за

Read more

Наредба за управление на отпадъците

Наредба управление отпадъци-нова 2019    ГЛАВА ПЪРВА   Раздел I Общи разпоредби   Чл.1. (1). Наредбата урежда обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, защита здравето на хората, поддържането на чист и естетичен вид на населените места и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Чупрене, свързани с: Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Правата и задълженията на физическите

Read more

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община ЧУПРЕНЕ

Наредба зелени площи МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                           1.Причините, които налагат приемането Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене  е изготвен на основание чл. 62 ал.10 от Закона за устройство на територията.   Приемането на проекта на наредба е обусловено от вземането на правилни решения по управление на общинските зелени площи и урежда задълженията на гражданите и организациите при използване на

Read more
1 2 3 4 10