https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.07.2023г.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №54 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.07.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1.Продажба на частна общинска собственост 2.Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 2023/2024 учебна година, който

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 26.05.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №52 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.05.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД 1. Продажба на транспортни средства общинска собственост 2. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата през 2022 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности. 3 Приемане Отчета за състоянието на общинския дълг на

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.04.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №51 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.04.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1.Повторно разглеждане на Решение №278,взето с Протокол №50/11.04.2023г. за ново обсъждане като незаконосъобразно. 2.Разни       Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 28.04.2023г.от     09,30 часа в Заседателната зала на третия

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 11.04.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква  Извънредно заседание № 50 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 11.04.23г. от 10.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД: 1.Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2023 год.     Постоянните комисии към

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.03.2023г.

              На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №49 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 31.03.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   Членство на Община Чупрене в Старопланински туристически район Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Read more
1 2 3 4 5 22