Уведомяваме Ви, че на 28.03.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1.Предложение за   отмяна част от разпоредбите на чл.17 ал.1, чл.19 ал.1, чл.51 ал.3 и чл.52 ал.2 т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемането на същата 2.Предложение за   анексиране на инвестиционен кредит по Договор № 4019-002/14.12.2012 год. с „Интернешънъл Асет Банк” АД  клон Видин 3.Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19003 землище Горни Лом Община

Read more

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

ГЛАВА  І ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 /1/ Настоящата  наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд. /2/ Общинският жилищен фонд включва общинските жилища и незастроените общински парцели, предназначени по предвижданията на устройствените планове за индивидуално или групово жилищно или вилно строителство. Чл.2 /1/ Управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба и конкретните решения на Общинския съвет. /2/ Организацията и контролът на дейностите па

Read more

Уведомяваме Ви, че на 28.02.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1.Предложение за  приемане на Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2018 год. 2.Предложение за  приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН при Община Чупрене за 2018 год. 3.Предложение за отмяна на разпоредбите на чл.44, изречение второ и изменение на чл.47 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене. 4.Предложение за  приемане

Read more

Решения на Общински съвет 501-600

Реш.501 Реш.502 Реш.503 Реш.504 Реш.505 Реш.506 Реш.507 Реш.508 Реш.509 Реш.510 Реш.511 Реш.512 Реш.513 Реш.514 Реш.515 Реш.516 Реш.517 Реш.518 Реш.519 Реш.520 Реш.521 Реш.522 Реш.523 Реш.524 Реш.525 Реш.526 Реш.527 Реш.528 Реш.529 Реш.530 Реш.531 Реш.532 Реш.533 Реш.534 Реш.535

Read more

Уведомяваме Ви, че на 20.12.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     1.Предложение за актуализация  на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год. 2.Предложение за  финансиране закупуването на контейнери, необходими за управление на отпадъците на територията на Община Чупрене Предложение за актуализация на Наредбата за определяне на местните данъци на Община Чупрене 4.Предложение за изработване на проект за изменение на ПУП в обхват УПИ І кв.62 с.Чупрене Предложение за  делба на ПИ 057001 землище с.Долни Лом 6.Предложение за  делба на ПИ 112011 землище с.Търговище 7.Предложение

Read more

Уведомяваме Ви, че на 30.11.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене 2.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин Предложение за изработване на проект за изменение па ПУП в обхват УПИ ІІ кв.35 по плана на с.Чупрене 4.Предложение

Read more
1 2 3 4 5 10