https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 25.03.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква  заседание №34 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.03.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   1. Приемане списък с предназначението,броя,вида и местонахождението на общинските жилища в Община Чупрене. 2.

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.02.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква  Извънредно заседание № 33 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.02.2022 г. от 12.00 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2022г. в горските територии,собственост

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 25.02.2022 г.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №32 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.02.2022г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:    1.Приемане на списък с предназначението,броя,вида и местонахождението на общинските жилища в Община Чупрене. 2.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене за 2022г. 3.Приемане на общински план за младежта в Община Чупрене за

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.01.2022 г.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №31 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.01.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2021 г. План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2022 г. Отмяна на Решение № 210, взето с

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 23.12.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №30 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 23.12.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Участие в извънредно общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение”Света Петка”АД гр.Видин Вземане на решение за подаване на заявление до РИОСВ – Монтана,за използване на средства по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

Read more
1 2 3 4 5 17