https://www.livechatalternative.com/

СЪОБЩЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

СЪОБЩЕНИЕ   Община Чупрене организира публична дискусия по реда на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за планирането на социални услуги на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Публичното обсъждане, ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на община Чупрене на адрес: с.Чупрене, ул.„Асен Балкански“ № 55. Предложението за планиране на потребностите на община Чупрене от социални услуги на общинско

Read more

Съобщение за сътрудничество в подготовката и провеждането на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработени безстопанствени кучета

СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, община Чупрене информира всички, които имат желание и възможност да сътрудничат в подготовката и провеждането на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработени безстопанствени кучета могат за подадат заявление за участие в Центъра

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 24.02.2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №48 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 24.02.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1.Годишен план за паша на територията на община Чупрене за 2023 год. 2.Одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план с обхват ПИ с индетификатор 16571.363.90,16571.1.378 и

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 27.01.2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 47 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 27.01.2023 г. от 10.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД            1.Изменение на Решение № 233,взето с Протокол № 39/30.06.2022г. само и единствено в частта,касаеща

Read more
1 2 3 4 5 21