Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Чупрене

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1 Тази наредба урежда: 1.Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на община Чупрене. 2.Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на пътни превозни средства / ППС / с животинска тяга. 3.Реда за контрол и налагане на санкции.   Раздел I Правила за движение Чл. 2 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да се движат по пътищата на община Чупрене, само с ППС оборудвани

Read more

Решения на Общински съвет 301-400

реш.301 Реш.302 Реш.303 Реш.304 Реш.305 Реш.306 Реш.307 Реш.308 Реш.309 Реш.310 Реш.311 Реш.312 Реш.313 Реш.314 Реш.315 Реш.316 Реш.317 Реш.318 Реш.319 Реш.320 Реш.321 Реш.322 Реш.323 Реш.324 Реш.325 Реш.326 Реш.327 Реш.328 Реш.329 Реш.330 Реш.331 Реш.332 Реш.333 Реш.334 Реш.335 Реш.336 Реш.337 Реш.338 Реш.339 Реш.340 Реш.341 Реш.342 Реш.343 Реш.344 Реш.345 Реш.346 Реш.347 Реш.348 Реш.349 Реш.350 Реш.351 Реш.352 Реш.353 Реш.354 Реш.355 Реш.356 Реш.357 Реш.358 Реш.359 Реш.360 Реш.361 Реш.362 Реш.363 Реш.364 Реш.365 Реш.366 Реш.367 Реш.368 Реш.369 Реш.370 Реш.371 Реш.372 Реш.373 Реш.374 Реш.375 Реш.376 Реш.377 Реш.378 Реш.379 Реш.380

Read more
1 2 3 4 5 9