https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.01.2022 г.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №31 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.01.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2021 г. План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2022 г. Отмяна на Решение № 210, взето с

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 23.12.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №30 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 23.12.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Участие в извънредно общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение”Света Петка”АД гр.Видин Вземане на решение за подаване на заявление до РИОСВ – Монтана,за използване на средства по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 26.11.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №29 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.11.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   1. Приемане на План за действие на община Чупрене в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.)

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.10.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №28 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.10.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД: Разпореждане с общинска собственост Приемане на Анализ на потребностите, относно подкрепата   за личностно развитие на децата и учениците  в Община Чупрене. Разни   Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 28.10.2021г от 09,30 часа в Заседателната

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.09.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №27 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 30.09.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД: 1. Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата / ОбщКБДП/ 2. Отмяна на Решение №187/30.07.2021 год., взето с Протокол №25/30.07.2021 год. на ОбС-Чупрене. 3. Промяна в състава на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, образование,

Read more
1 2 3 4 5 6 17