https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.10.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №44 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.10.2022г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД                1. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост.              2. Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Чупрене 2021-2028г.              3. Разрешаване увеличаването на децата в смесена

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.09.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №43 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 30.09.2022г. от 09.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1.Одобрявяне на общ устройствен план на Община Чупрене. 2.Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Чупрене за първо полугодия на 2022г. 3.Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2022г. 4.Програма за управление на

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.08.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 42 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 31.08.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   1. Приема Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози от 

Read more

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на

Read more

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ   Публичното обсъждане ще се проведе на 15.08.2022 година от 9:00 в Заседателната зала на Община Чупрене трети етаж.   ПРИЛОЖЕНИЯ: Предл. отчет бюджет 2021 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 IB3_2021_4_5511_RA B3_2021_4_5511 IB3_2021_4_5511_KSF       Иван Велков Председател на Общински съвет – Чупрене

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.07.2022 г.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 41 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.07.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   1. Удължаване срока на договор BG05M9OP001-6.002-0120-C01 по услуга от общ икономически интерес /УООИ/ –

Read more
1 3 4 5 6 7 22