https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 20.12.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     1.Предложение за актуализация  на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год. 2.Предложение за  финансиране закупуването на контейнери, необходими за управление на отпадъците на територията на Община Чупрене Предложение за актуализация на Наредбата за определяне на местните данъци на Община Чупрене 4.Предложение за изработване на проект за изменение на ПУП в обхват УПИ І кв.62 с.Чупрене Предложение за  делба на ПИ 057001 землище с.Долни Лом 6.Предложение за  делба на ПИ 112011 землище с.Търговище 7.Предложение

Read more

Уведомяваме Ви, че на 30.11.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене 2.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин Предложение за изработване на проект за изменение па ПУП в обхват УПИ ІІ кв.35 по плана на с.Чупрене 4.Предложение

Read more

Решения на Общински съвет 401-500

Реш.401 Реш.402 Реш.403 Реш.404 Реш.405 Реш.406 Реш.407 Реш.408 Реш.409 Реш.410 Реш.411 Реш.412 Реш.413 Реш.414 Реш.415 Реш.416 Реш.417 Реш.418 Реш.419 Реш.420 Реш.421 Реш.422 Реш.423 Реш.424 Реш.425 Реш.426 Реш.427 Реш.428 Реш.429 Реш.430 Реш.431 Реш.432 Реш.433 Реш.434 Реш.435 Реш.436 Реш.437 Реш.438 Реш.439 Реш.440 Реш.441 Реш.442 Реш.443 Реш.444 Реш.445 Реш.446 Реш.447 Реш.448 Реш.449 Реш.450 Реш.451 Реш.452 Реш.453 Реш.454 Реш.455 Реш.456 Реш.457 Реш.458 Реш.459 Реш.460 Реш.461 Реш.462 Реш.463 Реш.464 Реш.465 Реш.466 Реш.467 Реш.468 Реш.469 Реш.470 Реш.471 Реш.472 Реш.473 Реш.474 Реш.475 Реш.476 Реш.477 Реш.478 Реш.479 Реш.480

Read more

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Чупрене

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1 Тази наредба урежда: 1.Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на община Чупрене. 2.Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на пътни превозни средства / ППС / с животинска тяга. 3.Реда за контрол и налагане на санкции.   Раздел I Правила за движение Чл. 2 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да се движат по пътищата на община Чупрене, само с ППС оборудвани

Read more

Решения на Общински съвет 301-400

реш.301 Реш.302 Реш.303 Реш.304 Реш.305 Реш.306 Реш.307 Реш.308 Реш.309 Реш.310 Реш.311 Реш.312 Реш.313 Реш.314 Реш.315 Реш.316 Реш.317 Реш.318 Реш.319 Реш.320 Реш.321 Реш.322 Реш.323 Реш.324 Реш.325 Реш.326 Реш.327 Реш.328 Реш.329 Реш.330 Реш.331 Реш.332 Реш.333 Реш.334 Реш.335 Реш.336 Реш.337 Реш.338 Реш.339 Реш.340 Реш.341 Реш.342 Реш.343 Реш.344 Реш.345 Реш.346 Реш.347 Реш.348 Реш.349 Реш.350 Реш.351 Реш.352 Реш.353 Реш.354 Реш.355 Реш.356 Реш.357 Реш.358 Реш.359 Реш.360 Реш.361 Реш.362 Реш.363 Реш.364 Реш.365 Реш.366 Реш.367 Реш.368 Реш.369 Реш.370 Реш.371 Реш.372 Реш.373 Реш.374 Реш.375 Реш.376 Реш.377 Реш.378 Реш.379 Реш.380

Read more
1 4 5 6 7 8 12