Харта на клиента на община ЧУПРЕНЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви уведоми какво ниво на обслужване можете да очаквате в административните структури на Община Чупрене. Освен това Ви информира какво очакваме от Вас и какво да предприемете, ако не получите желания за Вас резултат при обслужването Ви от служителите на Общинска администрация Чупрене и кметствата. Тази Харта на клиента своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговоря на непрекъснато променящите се потребности.

 

 

Ръководството, в лицето на кмета на община Чупрене, официално декларира

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

като се ангажира да работи за:

1. Превръщане на община Чупрене в община с развита икономика, селско стопанство и туризъм, със съхранени културно-исторически и природни забележителности;
2. Създаване на условия за постигане на устойчив икономически растеж за съществуващите предприятия и изграждане на нови такива на територията на Община Чупрене;
3. Подобряване качеството на административните услуги и качеството на живот на населението;
4. Ангажираност и съдействие за опазване на околната среда по всичките й компоненти и фактори на въздействие и съхраняване на екологичното равновесие;
5. Поддържане на висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

Мисия:
Мисията на община Чупрене е ефективно и ефикасно да обслужва обществения интерес при постигане на максимален резултат и качество на обслужването с минимален разход на ресурси.

 

 

 

Необходимост от Хартата:
• Прозрачност на управлението на местните власти;
• Познаване на правата и задълженията на гражданите, клиенти на общината;
• Яснота и качество на административното обслужване
.

 

 

 

 

 

Ние предлагаме на нашите клиенти:
• Всеотдайни служители, ориентирани към потребителя;
• Лесно достъпни услуги с добро информационно обслужване;
• Постоянен достъп до ръководните организационно структури
на общината ;
• Възможност за изказване на Вашите мнения, относно
административните услуги и качеството на обслужване от
страна на служителите в община Чупрене;
• Изпълнение на поетите от нас ангажименти.

 

Стандарти за обслужване:

1. Отношение: Ние се ангажираме:
1. да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от община Чупрене;
2. да изслушваме Вашите молби и сигнали;
3. да спазваме конфиденциалност относно всички административни услуги, предоставяни от община Чупрене;
4. да се отнасяме професионално, като не проявяваме субективно отношение и спазваме принципите за равнопоставеност

2. Информация: Ние се ангажираме:
1. да Ви предоставяме необходимата информация за предлаганите от община Чупрене административни услуги;
2. ако въпросите Ви не са от компетентностите на община Чупрене, да Ви насочим към съответната институция, която може да Ви отговори;
3. всеки може да получи информация относно предоставяните от община Чупрене услуги от:
• служителите от Общинска администрация
село Чупрене, ул. “Асен Балкански” 55
• На телефон: 09327/580
• Страницата на община Чупрене в Интернет
http://chuprene.com
• Информационните табла:
във фоайето на входа на общината;
във всички кметства на общината;
4. да вземем под внимание всяко Ваше предложение, което сте отразили в:
• интернет-страницата на община Чупрене;
• писмен сигнал, подаден в кутиите във входното фоайе на общината;

3. Равнопоставеност Ние се ангажираме:
1. да предоставим еднакъв достъп на услугите ни и да имаме равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, независимо от социалното положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

4. Прозрачност Ние се ангажираме:
1. да осигуряваме прозрачна процедура за приемане, обработване и докладване на молби, предложения, сигнали и жалби на граждани;
2. да предоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация – налична в общината, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на гражданите;
3. да Ви информираме за всеки възможен вариант за решаването на Вашия проблем;
4. да извършим проверка, при оплакване относно извършването на административни услуги;

5. Отговорност Ние се ангажираме:
1. да измерваме удовлетвореността Ви като потребители на административните услуги, предоставяни от община Чупрене и да предприемаме необходимите действия за повишаването й;
2. да извършваме административните услуги, съобразно нормативните изисквания и да носим отговорност за качественото и навременното им изпълнение.

Какво очакваме от Вас:
• Коректно отношение към служителите от община Чупрене;
• Съдействие при изпълняването на услугите;
• Обективно изразени мнения, обективни предложения и идеи.

Ако имате оплакване :
Ако смятате, че нещо не е било наред при предоставяне на услугата, искаме да знаем за това, за да поправим проблема.
Можете да направите оплакване както и да изкажете мнение по въпроса по следните начини:
• На телефон 09327/580
• Писменно – с официална регистрация в деловодството на
Общинска администрация Чупрене
• Писменно – по пощатана адрес:
3950 с.Чупрене, област Видин
Ул. „Асен Балкански” № 55
• Писменно – в кутията за сигнали във фоайето на сградата на Общинска администрация;
• На нашия e-mail адрес: ob_chuprene@abv.bg
• Чрез интернет страницата на нашата община:
http://chuprene.com
Вашите оплаквания или препоръки ще бъдат разгледани от Комисията по етика и ще получите отговор в законно установения срок.
Подаденият анонимен сигнал подлежи на проучване.

 

Уважаеми клиенти на община ЧУПРЕНЕ,
Условията на бързоразвиваща се администрация налагат нашите служители в изпълнение на задълженията си да реагират адекватно и професионално, с минимизиране на рисковете.
За да се постигне максимален ефект, трябва да съзнаваме, че този процес е двустранен. Подобно отношение очакваме и ние!

 

Община ЧУПРЕНЕ

Протоколи

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

Протокол 7

Протокол 8

Протокол 9

Протокол 10

Протокол 11

Протокол 12

Протокол 13

Протокол 14

Протокол 15

Протокол 16

Протокал 17

Протокол 18

Протокол 19

Протокол 20

Протокол 21

Протокол 22

Протокол 23

Протокол 24

Протокол 25

Протокол 26

Протокол 27

Протокол 28

Протокол 29

Протокол 30

Протокол 31

Протокол 32

Протокол 33

Протокол 34

Протокол 35

Протокол 36

Протокол 37

Протокол 38

Протокол 39

Протокол 40

Протокол 41

Протокол 42

 

 

 

1 4 5 6