https://www.livechatalternative.com/

Началник отдел, Главен счетоводител в отдел „Финансово счетоводна дейност“, дирекция „Обща Администрация“ в Община Чупрене

О Б Я В А   На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г., бр. 29 от 9.04.2021 г.) и Заповед № 246/27.06.2022 г. на Кмета на община Чупрене О Б Я В Я В А М    Конкурс за заемане на

Read more

Конкурс за заемане на длъжността: Началник отдел, Главен счетоводител в отдел „Финансово счетоводна дейност“, дирекция „Обща Администрация“ в Община Чупрене.

   О Б Я В А   На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г.) и Заповед № 424 /07.10.2021 г. на Кмета на община Чупрене О Б Я В Я В А М    Конкурс за заемане на длъжността: Началник отдел,

Read more

Обявяване на Конкурс за заемане на длъжността: Директор на дирекция  “Обща администрация “ в Община Чупрене

  О Б Я В А    На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г.) и Заповед № 138/09.04.2021 г. на Кмета на община Чупрене. О Б Я В Я В А М      Конкурс за заемане на длъжността: Директор на

Read more

Обявяване на Конкурс: Началник отдел, Главен счетоводител в отдел „Финансово счетоводна дейност“, дирекция „Обща Администрация“ в Община Чупрене.

О Б Я В А На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г.) и Заповед № 137/09.04.2021 г. на Кмета на община Чупрене О Б Я В Я В А М Конкурс за заемане на длъжността: Началник отдел, Главен счетоводител в отдел

Read more