https://www.livechatalternative.com/

Заявление по 37и., ал.5 от ЗСПЗЗ относно годишен план за паша за 2024г.

Заявленията се подават по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация. Списък с необходимите документи, които се подават: ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37 И ,АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ; ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.37И , АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ; УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ; АКТУАЛЕН ОПИС КЪМ 2024Г. НА ВИДОВЕТЕ И БРОЯ ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ;ЖИВОТНИ,ОТГЛЕЖДАНИ В

Read more

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Община Чупрене, на основание Заповед № 426 от 20.11.2023 год. на Кмета на Община и Решение № 290 взето с Протокол № 55 от 25.08.2023 год. на Общински съвет Чупрене О Б Я В Я В А :   Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Глава Х, Раздел ІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/ за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Read more