Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Чупрене

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1 Тази наредба урежда: 1.Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на община Чупрене. 2.Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на пътни превозни средства / ППС / с животинска тяга. 3.Реда за контрол и налагане на санкции.   Раздел I Правила за движение Чл. 2 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да се движат по пътищата на община Чупрене, само с ППС оборудвани

Read more

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене

Наредбата може да изтеглите ТУК

Read more
1 2 3 4 5 6