https://www.livechatalternative.com/

Актуализирана наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене

Наредба преместваеми обекти

Read more

Наредба за управление на отпадъците

Наредба управление отпадъци-нова 2019    ГЛАВА ПЪРВА   Раздел I Общи разпоредби   Чл.1. (1). Наредбата урежда обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, защита здравето на хората, поддържането на чист и естетичен вид на населените места и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Чупрене, свързани с: Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Правата и задълженията на физическите

Read more

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община ЧУПРЕНЕ

Наредба зелени площи МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                           1.Причините, които налагат приемането Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене  е изготвен на основание чл. 62 ал.10 от Закона за устройство на територията.   Приемането на проекта на наредба е обусловено от вземането на правилни решения по управление на общинските зелени площи и урежда задълженията на гражданите и организациите при използване на

Read more

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

ГЛАВА  І ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 /1/ Настоящата  наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд. /2/ Общинският жилищен фонд включва общинските жилища и незастроените общински парцели, предназначени по предвижданията на устройствените планове за индивидуално или групово жилищно или вилно строителство. Чл.2 /1/ Управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба и конкретните решения на Общинския съвет. /2/ Организацията и контролът на дейностите па

Read more
1 2 3 4 5 7