https://www.livechatalternative.com/

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община ЧУПРЕНЕ

Наредба зелени площи МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                           1.Причините, които налагат приемането Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене  е изготвен на основание чл. 62 ал.10 от Закона за устройство на територията.   Приемането на проекта на наредба е обусловено от вземането на правилни решения по управление на общинските зелени площи и урежда задълженията на гражданите и организациите при използване на

Read more

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

ГЛАВА  І ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 /1/ Настоящата  наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд. /2/ Общинският жилищен фонд включва общинските жилища и незастроените общински парцели, предназначени по предвижданията на устройствените планове за индивидуално или групово жилищно или вилно строителство. Чл.2 /1/ Управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба и конкретните решения на Общинския съвет. /2/ Организацията и контролът на дейностите па

Read more

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Чупрене

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1 Тази наредба урежда: 1.Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на община Чупрене. 2.Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на пътни превозни средства / ППС / с животинска тяга. 3.Реда за контрол и налагане на санкции.   Раздел I Правила за движение Чл. 2 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да се движат по пътищата на община Чупрене, само с ППС оборудвани

Read more
1 2 3 4 5 7