Харта на клиента на община ЧУПРЕНЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви уведоми какво ниво на обслужване можете да очаквате в административните структури на Община Чупрене. Освен това Ви информира какво очакваме от Вас и какво да предприемете, ако не получите желания за Вас резултат при обслужването Ви от служителите на Общинска администрация Чупрене и кметствата. Тази Харта на клиента своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговоря на непрекъснато променящите се потребности.

 

 

Ръководството, в лицето на кмета на община Чупрене, официално декларира

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

като се ангажира да работи за:

1. Превръщане на община Чупрене в община с развита икономика, селско стопанство и туризъм, със съхранени културно-исторически и природни забележителности;
2. Създаване на условия за постигане на устойчив икономически растеж за съществуващите предприятия и изграждане на нови такива на територията на Община Чупрене;
3. Подобряване качеството на административните услуги и качеството на живот на населението;
4. Ангажираност и съдействие за опазване на околната среда по всичките й компоненти и фактори на въздействие и съхраняване на екологичното равновесие;
5. Поддържане на висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

Мисия:
Мисията на община Чупрене е ефективно и ефикасно да обслужва обществения интерес при постигане на максимален резултат и качество на обслужването с минимален разход на ресурси.

 

 

 

Необходимост от Хартата:
• Прозрачност на управлението на местните власти;
• Познаване на правата и задълженията на гражданите, клиенти на общината;
• Яснота и качество на административното обслужване
.

 

 

 

 

 

Ние предлагаме на нашите клиенти:
• Всеотдайни служители, ориентирани към потребителя;
• Лесно достъпни услуги с добро информационно обслужване;
• Постоянен достъп до ръководните организационно структури
на общината ;
• Възможност за изказване на Вашите мнения, относно
административните услуги и качеството на обслужване от
страна на служителите в община Чупрене;
• Изпълнение на поетите от нас ангажименти.

 

Стандарти за обслужване:

1. Отношение: Ние се ангажираме:
1. да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от община Чупрене;
2. да изслушваме Вашите молби и сигнали;
3. да спазваме конфиденциалност относно всички административни услуги, предоставяни от община Чупрене;
4. да се отнасяме професионално, като не проявяваме субективно отношение и спазваме принципите за равнопоставеност

2. Информация: Ние се ангажираме:
1. да Ви предоставяме необходимата информация за предлаганите от община Чупрене административни услуги;
2. ако въпросите Ви не са от компетентностите на община Чупрене, да Ви насочим към съответната институция, която може да Ви отговори;
3. всеки може да получи информация относно предоставяните от община Чупрене услуги от:
• служителите от Общинска администрация
село Чупрене, ул. “Асен Балкански” 55
• На телефон: 09327/580
• Страницата на община Чупрене в Интернет
http://chuprene.com
• Информационните табла:
във фоайето на входа на общината;
във всички кметства на общината;
4. да вземем под внимание всяко Ваше предложение, което сте отразили в:
• интернет-страницата на община Чупрене;
• писмен сигнал, подаден в кутиите във входното фоайе на общината;

3. Равнопоставеност Ние се ангажираме:
1. да предоставим еднакъв достъп на услугите ни и да имаме равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, независимо от социалното положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

4. Прозрачност Ние се ангажираме:
1. да осигуряваме прозрачна процедура за приемане, обработване и докладване на молби, предложения, сигнали и жалби на граждани;
2. да предоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация – налична в общината, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на гражданите;
3. да Ви информираме за всеки възможен вариант за решаването на Вашия проблем;
4. да извършим проверка, при оплакване относно извършването на административни услуги;

5. Отговорност Ние се ангажираме:
1. да измерваме удовлетвореността Ви като потребители на административните услуги, предоставяни от община Чупрене и да предприемаме необходимите действия за повишаването й;
2. да извършваме административните услуги, съобразно нормативните изисквания и да носим отговорност за качественото и навременното им изпълнение.

Какво очакваме от Вас:
• Коректно отношение към служителите от община Чупрене;
• Съдействие при изпълняването на услугите;
• Обективно изразени мнения, обективни предложения и идеи.

Ако имате оплакване :
Ако смятате, че нещо не е било наред при предоставяне на услугата, искаме да знаем за това, за да поправим проблема.
Можете да направите оплакване както и да изкажете мнение по въпроса по следните начини:
• На телефон 09327/580
• Писменно – с официална регистрация в деловодството на
Общинска администрация Чупрене
• Писменно – по пощатана адрес:
3950 с.Чупрене, област Видин
Ул. „Асен Балкански” № 55
• Писменно – в кутията за сигнали във фоайето на сградата на Общинска администрация;
• На нашия e-mail адрес: ob_chuprene@abv.bg
• Чрез интернет страницата на нашата община:
http://chuprene.com
Вашите оплаквания или препоръки ще бъдат разгледани от Комисията по етика и ще получите отговор в законно установения срок.
Подаденият анонимен сигнал подлежи на проучване.

 

Уважаеми клиенти на община ЧУПРЕНЕ,
Условията на бързоразвиваща се администрация налагат нашите служители в изпълнение на задълженията си да реагират адекватно и професионално, с минимизиране на рисковете.
За да се постигне максимален ефект, трябва да съзнаваме, че този процес е двустранен. Подобно отношение очакваме и ние!

 

Община ЧУПРЕНЕ

1 2 3 4 5