https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на разработената нова Програма за опазването на околната среда

Съгласно чл.26, ал2 от Закона за нормативните актове , в законно установения срок от 30 дни , Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда, като предложенията и становищата по нея се приемат в деловодството на община Чупрене и на e-mail : ob_ chuprene @ abv.bg  в срок до 30.08.2017г.

Read more

Проект за обсъждане – Наредба за управление на отпадъците

    ГЛАВА ПЪРВА Раздел I Общи разпоредби Чл.1. (1). Наредбата урежда обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, защита здравето на хората, поддържането на чист и естетичен вид на населените места и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Чупрене, свързани с: 1.      Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. 2.      Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията

Read more