https://www.livechatalternative.com/

Проект за обсъждане – Наредба за управление на отпадъците

    ГЛАВА ПЪРВА Раздел I Общи разпоредби Чл.1. (1). Наредбата урежда обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, защита здравето на хората, поддържането на чист и естетичен вид на населените места и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Чупрене, свързани с: 1.      Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. 2.      Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията

Read more
1 2