https://www.livechatalternative.com/

Г-н Анжело Добричов представи общинските политики за здравословен начин на живот пред младежи от 7 държави

В периода 1-9 март 2023 г. на територията на община Чупрене се проведе младежки проект по програма „Еразъм+“, чиято основна цел е да подобри здравословния начин на живот и благосъстоянието на младите хора чрез повишаване на осведомеността за ползите от физическите упражнения, здравословното хранене, придобиване на умения за подобряване на психофизическото здраве. Проектът “Healthy and Strong” (№ 2021-1-BG01-KA152-YOU-000009698) на сдружение Български Младежки Форум обедини 35 младежи от 7 държави: България, Румъния, Молдова, Украйна, Сърбия, Турция и Република Северна Македония. В

Read more

Учители от ОУ „Акад. Михаил Димитров“ завършиха успешно обучителен курс в Истанбул

В рамките на проект „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм+”, № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196 четирима учители от ОУ „Акад. Михаил Димитров“, с. Чупрене участваха в обучителен курс „Многообразието в класната стая: Приобщаващо преподаване за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията“ в гр. Истанбул, Турция. Обучителният курс, който се реализира в периода 31.01.-05.02.2023 г., се състоеше от панели с теоретична и практическа част, засягащи надграждането на компетенциите на учителите в сферата на инклузивното образование и превенция на дискриминацията в клас. Мултикултурният подход, разбирането на

Read more

Доброволки по „Европейски корпус за солидарност“ с дейности в ОУ „Акад. Михаил Димитров“

Сарадя Брегу от Албания и Елиф Дерия Дилек от Турция, които са доброволки по програма „Европейски корпус за солидарност“ към Български Младежки Форум (БМФ), бяха радушно посрещнати в ОУ „Акад. Михаил Димитров“ в село Чупрене в 5 и 6 клас. С цел промотиране на толерантността и насърчаване на груповата работа, Сара и Дерия организираха дейности – игри и енерджайзъри, за създаване на включваща среда и развиване на междукултурни умения. Създаденото взаимодействие между учениците и приятелската атмосфера допринесе за затвърждаване единството

Read more

„Успешни означава подготвени“

                                    ОУ „Акад. Михаил Димитров“ стартира своя проект „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм+”, № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196. Той беше разработен в отговор на съвременните предизвикателства в сферата на образованието и иновациите, която изисква специфична подготовка на училищните кадри. С реализацията на проекта училищното ръководство си поставя три основни цели: да се постави началото на международната дейност на училището с цел развитието на ново партньорство, обмен на добри практики и споделяне

Read more

25 младежи от 5 държави посетиха кмета на община Чупрене

В периода 12-21 юни 2022 г. в с. Върбово се проведе проектът “Lead and Inspire” по програма „Еразъм+“, включващ 25 младежки работници от 5 държави: България, Румъния, Литва, Полша и Хърватия. В рамките на дейностите по проекта, които бяха насочени към подобряване на лидерските умения на участниците, те посетиха кмета на община Чупрене г-н Анжело Добричов. Младежите се запознаха с лидерския модел на управление на общината, като научиха повече за постигнатите успехи и предизвикателствата, с които екипът, ръководен от г-н

Read more

Община Чупрене домакин на международен проект по Еразъм +

На 3.11.2021 г. бе проведена среща в рамките на проект финансиран по програма Еразъм +, на НПО Български Младежки Форум “EMPOWERING RURAL YOUTH ENTREPRENEURSHIP – RAISING TOMORROWS LEADERS, TODAY!” (ERYE). Участниците от 9 държави посетиха община Чупрене и се срещнаха с кмета г-н АнжелоДобричов. Той представи текущото икономическо състояние на общината, развитието на местния бизнес, както и сътрудничеството с местни предприемачи. Представена бе и визията на общината за подпомагане на млади предприемачи. Обсъдиха се и плановете на общината за бъдещи

Read more

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ”

‌‍ ‌‍ Община Чупрене кандидатства пред Фонд “Социална закрила” за отпускане на средства за оборудване и обзавеждане на следните социални услуги, предоставяни на територията на общината: ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства с. Долни Лом, ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства с. Върбово, ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Репляна и ЗЖ за лица с психични разстройства с. Чупрене. ‌‍‌‍  Частичното обновяване на  материалната база, ще спомогне за подобряване на качеството на живот на потребителите, настанени в социалните услуги

Read more

Заседание на ОБС Чупрене

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №24 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.06.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж) при следния     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Финансиране на дейности за осигуряване на проводимост на речните легла на територията на община Чупрене, чрез планиране и организиране почистването им от смесени битови отпадъци, образувани от населението; Приемане на Отчет

Read more

Заповед за спечелил търга участник за Обект 21001

       З А П О В Е Д                                                                                    № 314                                                                                                                  21.06.2021 год  с.Чупрене На основание чл.62,ал.1,т.1,ал.2 във връзка с чл.49,ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане       изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТ/- /обн.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.,изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019г./,§67 от ПЗР на НУРВИДГТ,чл.59 от АПК и Протокол от 17.06.2021г. на Комисията,назначена със Заповед № 307 от 17.06.2021г. на Кмета на Община

Read more
1 2 3 9