Обява за изработен проект на подробен устройствен план

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 87

Вторник, 31 октомври 2017 г

 

 

Община с. Чупрене, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за подобект: „Кабелна линия 20 kV и МКТП 20/0,4 kV“ на обект: „Фабрика за производство на пелети и дървопреработване – УПИ І-024003, с. Протопопинци, община Чупрене“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени  възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в стая 14 на Община Чупрене.

На 29.09.2017 г. в заседателната зала на община Чупрене се проведе заключителна пресконференция, с която приключи изпълнението на проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене”

Целта на Община Чупрене е да провежда устойчива политика в областта на социалните дейности, като предприема редица инициативи за подобряване качеството на живот на жителите на общината чрез подобряване достъпа до услуги.  Част от тези инициативи са спечелените и успешно изпълнени през последните 10 години 7 проекта със социална насоченост.

На 29.09.2017 г. в заседателната зала на община Чупрене се проведе заключителна пресконференция, с която приключи изпълнението на проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене”.  Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от  Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд. Общата стойност на Договор BG05M9OP001-2.002-0073-С001 е в размер на 494 610 лв., а периода на изпълнение е от 01.10.2015 г до 30.09.2017 г.

Участие в събитието взе кмета на община Чупрене г-н Ваньо Костин, който откри пресконференцията, като обобщи поставените цели и постигнатите резултати. „На територията на община Чупрене живеят много възрастни хора, някои от които са болни или самотноживеещи. За нас най-важно беше, че успяхме да предложим услуги, които са близо до нуждите на тези хора. Комплексният подход към потребностите и предлагането на социална и психологическа подкрепа в голяма степен гарантират, че хората с увреждания и възрастните хора няма да попаднат в социална изолация и бедност.  Освен това дадохме шанс на техни близки и роднини, които бяха извън пазара на труда да се грижат за тях” каза г-н Костин.

За изпълнението на основната дейност по проекта – предоставяне на социални услуги в домашна среда, е създаден Център за предоставяне на почасови услуги за социално включване. За неговото функциониране беше назначен екип от 3 човека за управление на проекта и квалифициран психолог за предоставяне на психологическа консултация на потребителите и мотивационна подкрепа на социалните работници.

 

 

Потребители на социалната услуга са лица от следните целеви групи:

  1. Лица на възраст над 65 години.
  2. Лица с трайни увреждания, 50% и над 50%,  удостоверени с ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛК;
  3. Деца – инвалиди.

 

В началото на 2016 г. в кметствата на общината бяха подадени 231 бр. заявления за ползване на услугата „Личен асистент“ или „Домашен помощник“. За всяко подадено заявление външен изпълнител извърши оценка на индивидуалните потребности на всеки потребител. Въз основа на тези оценки, в съответстви с най-неотложните им нужди бяха одобрени за 89 бр.потребители на услуги в домашна среда. През м.март 2016 г. към тях се присъединиха и 15 бр. потребители на социални услуги по схема „Нови алтернативи”.  Съгласно условията на Договор № „BG05M9OP001-2.002-0073-C001“ и след проведена процедура за подбор, бяха наети 42 бр. лица, притежаващи необходимите качества и умения да предоставят почасови услуги в домашна среда. След присъединяването на потребителите от схема „Нова алтернатива” бяха наети още 15 лица, предоствящи услугата „Личен асистент”. По този начин от м.април 2016 г. числеността на персонала в Центъра за почасови услуги е 57 бр. лични асистенти и домашни помощници, които подкрепяха 104 бр. потребители в поддържането на домакинството, пазаруването, посещението при лекар и поддържането на социални контакти.

През целият период на изпълнение на проекта бяха предприети действия по информиране и  публичност на различни нива, с които се оповестиха  целите на проекта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. С организирането на пресконференции, отпечатването и разпространението на рекламни материали и публикациите в пресата се постигна по-голяма информираност на обществеността и по-конкретно на лицата със специални потребности за възможността да се възползват от услугите по проекта.

С успешната реализация на проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене” е постигната и основната му цел: Намаляване на риска от зависимост от институционен тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастните болни хора и хората с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване  и бедността.

 

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Чупрене

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл. 19а, т. 3. от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми община Чупрене обявява провеждане на консултации със заинтересованата общественост на

 

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Чупрене.

(още…)

Обява

На 29.09.2017 г./петък/ от 11.30 часа в сградата на общинска администрация Чупрене ще се проведе Заключителна пресконференция ,във връзка с изпълнението на дейност „Информиране и публичност”, за оповестяване на извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене , съгласно Договор BG05M9OP001-2.002-0073-С001.

На 29.09.2017 г./петък/ от 11.30 часа ще се проведе Заключителна пресконференция ,във връзка с изпълнението на дейност „Информиране и публичност”

ОБЯВА

 

На 29.09.2017 г./петък/ от 11.30 часа в сградата на общинска администрация Чупрене ще се проведе Заключителна пресконференция ,във връзка с изпълнението на дейност „Информиране и публичност”, за оповестяване на извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене , съгласно Договор BG05M9OP001-2.002-0073-С001.

 

 

На 12.04.2017г. от 09:30ч. ще се проведе заседание на ОБС Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

Уведомяваме Ви, че на 12.04.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

(още…)

На 31.01.2017г. в заседателната зала на община Чупрене се проведе Финална пресконференция, с която приключи изпълнението на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

На 31.01.2017 г. в заседателната зала на община Чупрене  се проведе финалната пресконференция, с която приключи изпълнението на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”. Проектът е по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект „Rural DEAR Agenda – EYD 2015“ (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

В продължение на 5 месеца (от 01.09.2016 г до 31.01.2017 г.) община Чупрене съвместно с  Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене успяха да реализират всички заложени дейности, които са насочени и управлявани от основните принципи за добри практики за обучение в сферата на Околна среда и развитие, но свързани със Сътрудничество за развитие и Бедност и развитие.

Основна дейност по проекта бе провеждането на начален обучителен курс по пейзажна фотография. В него участваха  млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене и членове на детско-юношески клуб „Млад природозащитник”. На всички участници бяха издадени удостоверения за успешно преминато обучение. То беше проведено от от „АРТ- ФОТО – ПЛЮС” ЕООД – гр.Враца, което за нуждите на проекта закупи и достави 2 бр. фотоапарати ‘NIKON” и 2 бр.дигитални ловни камери (фотокапани). Курсовете бяха с продължителност от по 2 дни за всяка целева група. През първият ден са изнесени няколко тематични лекции, чрез които участниците се запознаваха с теоретичните основи и историята на фотографията като изкуство, устройство и работа с фотоапарати, като им бяха дадени и насоки за правилно снимане. За практическото усвояване на тези знания през втория ден младите хора излязоха на терен сред природата на община Чупрене, където направиха серия от пейзажни снимки, най-добрите от които бяха обособени в изложба. Тези и други фотографии, направени от младите фотографи бяха издадени в брошура, рекламираща природните дадености и богатото биоразнообразие на община Чупрене и биосферен резерват Чупрене.

Развитието на фототуризъм в Чупрене ще създадереални възможностиза повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинацияи ще повиши жизненият стандарт на жителите й. С провеждането на обучението по пейзажна фотография е постигната основната цел на проектаРазпространение на нови знания и умения на 25  млади хора от община Чупрене. За устойчивост и затвърждаване на постигнатите резултати ежегодно по време на Турлашкия фолклорен събор и на Международния ловен събор ще се организират фотоизложби от снимки, направени от тези и други млади хора от региона.

 

 

 

 

1 2 3 5