https://www.livechatalternative.com/

Заседание на ОБС Чупрене

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №24 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.06.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж) при следния     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Финансиране на дейности за осигуряване на проводимост на речните легла на територията на община Чупрене, чрез планиране и организиране почистването им от смесени битови отпадъци, образувани от населението; Приемане на Отчет

Read more

Заповед за спечелил търга участник за Обект 21001

       З А П О В Е Д                                                                                    № 314                                                                                                                  21.06.2021 год  с.Чупрене На основание чл.62,ал.1,т.1,ал.2 във връзка с чл.49,ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане       изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТ/- /обн.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.,изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019г./,§67 от ПЗР на НУРВИДГТ,чл.59 от АПК и Протокол от 17.06.2021г. на Комисията,назначена със Заповед № 307 от 17.06.2021г. на Кмета на Община

Read more

СПРАВКА за постъпилите предложения и становища, заедно с обосновка за приетите/неприетите предложения при провеждането на обществени консултации от 18.05.2021 г. до 17.06.2021 г. по Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

Подател Предложение Приема / не приема предложението Мотиви Няма постъпили предложения         Дата: 18.06.2021 г.

Read more

Заповед 292

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г. и във връзка с  чл.183, ал.3 от Изборния Кодекс   О П Р Е Д Е Л Я М :   Местата за поставяне на агитационни материали:   Населено място Местонахождение С. ЧУПРЕНЕ Автобусна спирка, срещу начало  на пътя за с. Върбово С.ВЪРБОВО Подпорна стена бивше училище С.ТЪРГОВИЩЕ Подпорна стена площад С.ПРОТОПОПИНЦИ Автобусна спирка С.РЕПЛЯНА Подпорна стена черква С.ГОРНИ ЛОМ Района на „Чешма” С.ДОЛНИ ЛОМ Ограда

Read more

ФОНД “СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ ОДОБРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

През 2021 г Община Чупрене кандидатсдтава пред фонд „Социална Закрила“/ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика с проект „Модернизиране на оборудването и обзавеждането на социалните услуги, предоставяни на територията на община  Чупрене” На заседание на УС на ФСЗ проведено на 23.04.2021г. бе решено на Община Чупрене да бъдат отпуснати финансови средтва в размер на 32 380,56 лв.от ФСЗ.  Финансирането от страна на Община Чупрене е 10% и се равнява на 3 597,84 лв. По проекта се предвивда закупуване на оборудване за

Read more

Обществени консултации

Във връзка с изготвен Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на осн. чл. 26 от Закона за нормативните актове, в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Общински съвет Чупрене с.Чупрене ул.Асен Балкански № 55 , всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа или

Read more

На основание чл.23, ал.4, ал. 1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №22 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.04.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж)

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Предложение за издаване на разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация с обхват УПИ XIV – за общинска баня УПИ I – 345, УПИ II – 343 и УПИ III – 344 по ПУП на село Търговище, община Чупрене, Област Видин; Продажба на транспортни средства общинска собственост; Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на община Чупрене; Приемане на решение за продажба на стояща

Read more
1 2 3 4 10