https://www.livechatalternative.com/

На основание чл.23, ал.4, ал. 1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №22 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.04.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж)

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Предложение за издаване на разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация с обхват УПИ XIV – за общинска баня УПИ I – 345, УПИ II – 343 и УПИ III – 344 по ПУП на село Търговище, община Чупрене, Област Видин; Продажба на транспортни средства общинска собственост; Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на община Чупрене; Приемане на решение за продажба на стояща

Read more

Заповед – въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Чупрене

  З А П О В Е Д № 108 с.Чупрене 22.03.2021 г. На основание чл.44 ал.1 т.1 и 2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.: Н А Р Е Ж Д А М: Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Чупрене : 1.Преустановяват се посещенията на децата в детските градини; 2.Преустановяват се учебните

Read more

Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването

В заповедта се нарежда: Посещенията в дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално

Read more

Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г. , с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г. Със същата заповед се отменя  Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г. От 22 октомври,  всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо

Read more
1 2 3 4 9