Обява

На 29.09.2017 г./петък/ от 11.30 часа в сградата на общинска администрация Чупрене ще се проведе Заключителна пресконференция ,във връзка с изпълнението на дейност „Информиране и публичност”, за оповестяване на извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене , съгласно Договор BG05M9OP001-2.002-0073-С001.

На 29.09.2017 г./петък/ от 11.30 часа ще се проведе Заключителна пресконференция ,във връзка с изпълнението на дейност „Информиране и публичност”

ОБЯВА

 

На 29.09.2017 г./петък/ от 11.30 часа в сградата на общинска администрация Чупрене ще се проведе Заключителна пресконференция ,във връзка с изпълнението на дейност „Информиране и публичност”, за оповестяване на извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене , съгласно Договор BG05M9OP001-2.002-0073-С001.

 

 

На 12.04.2017г. от 09:30ч. ще се проведе заседание на ОБС Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

Уведомяваме Ви, че на 12.04.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

(още…)

На 31.01.2017г. в заседателната зала на община Чупрене се проведе Финална пресконференция, с която приключи изпълнението на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

На 31.01.2017 г. в заседателната зала на община Чупрене  се проведе финалната пресконференция, с която приключи изпълнението на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”. Проектът е по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект „Rural DEAR Agenda – EYD 2015“ (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

В продължение на 5 месеца (от 01.09.2016 г до 31.01.2017 г.) община Чупрене съвместно с  Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене успяха да реализират всички заложени дейности, които са насочени и управлявани от основните принципи за добри практики за обучение в сферата на Околна среда и развитие, но свързани със Сътрудничество за развитие и Бедност и развитие.

Основна дейност по проекта бе провеждането на начален обучителен курс по пейзажна фотография. В него участваха  млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене и членове на детско-юношески клуб „Млад природозащитник”. На всички участници бяха издадени удостоверения за успешно преминато обучение. То беше проведено от от „АРТ- ФОТО – ПЛЮС” ЕООД – гр.Враца, което за нуждите на проекта закупи и достави 2 бр. фотоапарати ‘NIKON” и 2 бр.дигитални ловни камери (фотокапани). Курсовете бяха с продължителност от по 2 дни за всяка целева група. През първият ден са изнесени няколко тематични лекции, чрез които участниците се запознаваха с теоретичните основи и историята на фотографията като изкуство, устройство и работа с фотоапарати, като им бяха дадени и насоки за правилно снимане. За практическото усвояване на тези знания през втория ден младите хора излязоха на терен сред природата на община Чупрене, където направиха серия от пейзажни снимки, най-добрите от които бяха обособени в изложба. Тези и други фотографии, направени от младите фотографи бяха издадени в брошура, рекламираща природните дадености и богатото биоразнообразие на община Чупрене и биосферен резерват Чупрене.

Развитието на фототуризъм в Чупрене ще създадереални възможностиза повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинацияи ще повиши жизненият стандарт на жителите й. С провеждането на обучението по пейзажна фотография е постигната основната цел на проектаРазпространение на нови знания и умения на 25  млади хора от община Чупрене. За устойчивост и затвърждаване на постигнатите резултати ежегодно по време на Турлашкия фолклорен събор и на Международния ловен събор ще се организират фотоизложби от снимки, направени от тези и други млади хора от региона.

 

 

 

 

График за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения, обществено обсъждане и др. за месец февруари 2017г.

 

 

 

На територията на МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА КОПРЕН-МИДЖУР

 По подхода „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

 

за месец февруари 2017 година

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

Събитие

09.02.2017г.

11.00 ч.

Община Чупрене

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия на ВОМР

10.02.2017г.

11.00 ч.

Заседателната зала на община Чипровци

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия на ВОМР

13.02.2017 г.

11.00ч.

Заседателната зала на община Г.Дамяново

Провеждане на еднодневна информационна срещаза консултиране с местната общност занай-малко 20 участници

14.02.2017 г.

11.00ч.

Заседателната зала на община Чипровци

Провеждане на еднодневна информационна срещаза консултиране с местната общност занай-малко 20 участници

15.02.2017 г.

11.00ч.

Заседателната зала на община Ружинци

Провеждане на еднодневна информационна срещаза консултиране с местната общност занай-малко 20 участници

 

 

Каним всички заинтересовани страни да присъстват:
– Земеделски производители

– Микропредприятия, малки и средни предприятия

– Читалища, местни НПО

– Настоятелства на детски градини и училища

– Активни граждани               

 

 

Заповядайте!

 

Настоящият документ е разработен  във връзка с изпълнение на договор № РД50-102/17.08.2016 г за предоставяне на БФП помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

 

На 20 януари 2017 год. се обособи изложба от фотографии на участници в обучението по начален курс по пейзажна фотография, по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

 

В сградата на общинска администрация-Чупренена 20 януари 2017 год. се обособи изложба от фотографии на участници в обучението по начален курс по пейзажна фотография. Обучението е една от основните дейности по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”, изпълняван от община Чупренепо договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI. В него участваха млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене и членове на детско-юношески клуб „Млад природозащитник”.

Обучителният курс беше проведен от „АРТ- ФОТО – ПЛЮС” ЕООД – гр.Враца, което за нуждите на проекта достави 2 бр. фотоапарати ‘NIKON” и 2 бр.дигитални ловни камери (фотокапани). Лектор и обучител на младите ловци е г-н Васко Врачовски- професионален фотограф с дългогодишен опит и доказани умения в областта на фотографията. Изложените фотографии са заснети със закупеното по проекта оборудване. Тези и други фотографии, направени от младите фотографи ще бъдат издадени в брошура, рекламираща природните дадености и богатото биоразнообразие на община Чупрене и биосферен резерват Чупрене.

Изложбата беше открита от кмета на община Чупрене г-н Ваньо Костин, в присъствието на г-жа Мариела Петкова – представител на финансиращата организация и г-нВаско Врачовски. На участниците в обучението бяха връчени сертификати за  завършен курс по пейзажна фотография.

Проектните дейности са насочени и управлявани от основните принципи за добри практики за обучение в сферата на Околна среда и развитие, но свързани със Сътрудничество за развитие и Бедност и развитие.

 

      

   

 

 

МИГ- Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци ще проведе 2 еднодневни обучения за местни лидери

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на договор № РД 50-102 от 17.08.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. МИГ-Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинцище  проведе 2 еднодневни обучения за местни лидери, както следва:

·         на 19.01.2017 г.от 10.30 часа в заседателната зала на община Чипровци

·         на 20.01.2017 г.от 10.30 часа в община Чупрене

 

Основните теми в обученията ще са насочени към изискванията спрямо МИГ и кандидатите с проекти от територията, както и различните процеси и дейности, свързани с изпълнението на проекти през новия програмен период.

 

 

Настоящият документ е разработен  във връзка с изпълнение на договор № РД50-102/17.08.2016 г за предоставяне на БФП помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5