На 20 януари 2017 год. се обособи изложба от фотографии на участници в обучението по начален курс по пейзажна фотография, по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

 

В сградата на общинска администрация-Чупренена 20 януари 2017 год. се обособи изложба от фотографии на участници в обучението по начален курс по пейзажна фотография. Обучението е една от основните дейности по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”, изпълняван от община Чупренепо договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI. В него участваха млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене и членове на детско-юношески клуб „Млад природозащитник”.

Обучителният курс беше проведен от „АРТ- ФОТО – ПЛЮС” ЕООД – гр.Враца, което за нуждите на проекта достави 2 бр. фотоапарати ‘NIKON” и 2 бр.дигитални ловни камери (фотокапани). Лектор и обучител на младите ловци е г-н Васко Врачовски- професионален фотограф с дългогодишен опит и доказани умения в областта на фотографията. Изложените фотографии са заснети със закупеното по проекта оборудване. Тези и други фотографии, направени от младите фотографи ще бъдат издадени в брошура, рекламираща природните дадености и богатото биоразнообразие на община Чупрене и биосферен резерват Чупрене.

Изложбата беше открита от кмета на община Чупрене г-н Ваньо Костин, в присъствието на г-жа Мариела Петкова – представител на финансиращата организация и г-нВаско Врачовски. На участниците в обучението бяха връчени сертификати за  завършен курс по пейзажна фотография.

Проектните дейности са насочени и управлявани от основните принципи за добри практики за обучение в сферата на Околна среда и развитие, но свързани със Сътрудничество за развитие и Бедност и развитие.

 

      

   

 

 

МИГ- Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци ще проведе 2 еднодневни обучения за местни лидери

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на договор № РД 50-102 от 17.08.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. МИГ-Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинцище  проведе 2 еднодневни обучения за местни лидери, както следва:

·         на 19.01.2017 г.от 10.30 часа в заседателната зала на община Чипровци

·         на 20.01.2017 г.от 10.30 часа в община Чупрене

 

Основните теми в обученията ще са насочени към изискванията спрямо МИГ и кандидатите с проекти от територията, както и различните процеси и дейности, свързани с изпълнението на проекти през новия програмен период.

 

 

Настоящият документ е разработен  във връзка с изпълнение на договор № РД50-102/17.08.2016 г за предоставяне на БФП помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

 

 

 

 

 

Първи модул от начален курс по пейзажна фотография на млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене. По пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

 

В заседателната зала на община Чупренена 22 и 23 ноември 2016 год. се организира първия модул от начален курс по пейзажна фотография  на млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене. Обучението е една от основните дейности по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”, изпълняван от община Чупренепо договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

Обучителният курс беше проведен от „АРТ- ФОТО – ПЛЮС” ЕООД – гр.Враца, което за нуждите на проекта закупи и достави 2 бр. фотоапарати ‘NIKON” и 2 бр.дигитални ловни камери (фотокапани). Лектор и обучител на младите ловци беше  г-н Васко Врачовски- професионален фотограф с дългогодишен опит и доказани умения в областта на фотографията.

През първият ден бяха изнесени няколко тематични лекции, чрез които участниците в курса бяха запознати с теоретичните основи и историята на фотографията като изкуство, устройство и работа с фотоапарати, като им бяха дадени и насоки за правилно снимане. За практическото усвояване на тези знания през втория ден младите ловци излязоха на терен сред природата на община Чупрене, където направиха серия от фотографии с новозакупените фотоапарти и с професионални апарати, осигурени от фирмата-обучител.

В края на месец декември 2016 година предстои да се проведе и вторият обучителен модул, в който освен млади ловци ще бъдат включени и членовете на детско-юношески клуб „Млад природозащтник”. Клубът е сформиран от деца на възраст 8-15 г. със засилен интерес към природата и фотографията, а дейността му се развива по патронажа на ЛРС „Миджур”. В този обучителен модул младите хора от община Чупрене ще се запознаят със задължителните правила във фото композицията и ще бъдат обучени в постобработката на фотосите. Отново ще се извършат и практически занимания на терен.

Проектните дейности са насочени и управлявани от основните принципи за добри практики за обучение в сферата на Околна среда и развитие, но свързани със Сътрудничество за развитие и Бедност и развитие.С провеждането на въвеждащо обучение по пейзажна фотография ще се постигне основната цел на проекта – разпространение на нови знания и умения към групи от  млади хора от община Чупрене, които ще могат да  участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности. Така ще се създадат реални възможностиза повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинацияи ще се повиши жизненият стандарт на жителите й.

 

 

Пренскоференция за стартирането на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”.

В заседателната зала на община Чупрене на 28.09.2016 год. се проведе начална пресконференция за стартирането на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI. Основната цел на проекта е разпространение на нови знания и умения чрез провеждане на обучителни курсове на групи от  млади хора от община Чупрене, а проектните дейности ще се  изпълняват от община Чупрене в партньорство с Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене.

На пресконференцията присъстваха г-жа Мариела Петкова и ……..- представители на финансиращата организация,  г-н Ваньо Костин – кмет на община Чупрене, г-н Богомил Станков – председател на УС на ЛРС „Миджур”- с. Чупрене, членове на ловното сдружение и общински служители. Екипът по управление на проекта представи презентация, чрез която присъстващите лица бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Изпълнението на дейностите трябва да приключи до 31.01.2017 г.   С придобитите умения по пейзажна фотография местните млади членове на Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене и новосъздаденият към него клуб „Млад природозащитник” ще ще могат да  участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности, чрез които ще се създадат възможностиза повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинацияи ще се повиши жизненият стандарт на жителите й.

 

Информация за проект: Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене

Община Чупренеподписа договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца за изпълнение на пилотен проект в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони
 и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

Име на проекта:  Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене

Водещ партньор: Община Чупрене

Партньори: Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене

Бюджет на проекта: 9 083 лева / 4 644 евро

Продължителност на проекта:01.09.2016 г – 31.01.2017 г.

Цели на проекта:    Разпространение на нови знания и умения чрез провеждане на обучителни курсове на групи от  млади хора от община Чупрене. С придобитите умения по пейзажна фотография те ще могат да  участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности, чрез които ще се повиши жизненият стандарт на жителите на общината.

Основни дейности:

1.Организация и управление на проекта;  

2.Организиране на обучение -начален курс по пейзажна фотография в 2 обучителни модула:  на членове на ЛРС “Миджур”  и членове на клуб „Млад природозащитник”. 3.Доставка на оборудване. След приключване на проектните дейности закупеното оборудване ще бъде предадено за използване и съхранение на ЛРС „Миджур”.
4.Дейности по Информация и публичност, коитопредвиждат: провеждане на начална и заключителна пресконференции;подготовка на 50 преспакета (папка, бележник, химикал) за двете събития; изработване на рекламна брошура в 50 копия със снимки, направени от участниците в проекта, публикации в местната преса.

Основни резултати и очаквани промени:

Обучениетопо пейзажна фотографияна 20 млади хора, приемственосттачрез създаване на младежки клуб към Ловно-рибарското дружество и промотирането на фототуризма като нов продукт, предлаган от местни млади хора ще създадат възможност за повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинация.

 

Заседание ОБС Чупрене на 30.06.2016 год. от 09.30 ч.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 30.06.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

(още…)

1 2 3 4 5