https://www.livechatalternative.com/

На основание чл.23, ал.4, ал. 1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №22 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.04.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж)

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Предложение за издаване на разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация с обхват УПИ XIV – за общинска баня УПИ I – 345, УПИ II – 343 и УПИ III – 344 по ПУП на село Търговище, община Чупрене, Област Видин; Продажба на транспортни средства общинска собственост; Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на община Чупрене; Приемане на решение за продажба на стояща

Read more

Заповед – въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Чупрене

  З А П О В Е Д № 108 с.Чупрене 22.03.2021 г. На основание чл.44 ал.1 т.1 и 2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.: Н А Р Е Ж Д А М: Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Чупрене : 1.Преустановяват се посещенията на децата в детските градини; 2.Преустановяват се учебните

Read more

Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването

В заповедта се нарежда: Посещенията в дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално

Read more

Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г. , с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г. Със същата заповед се отменя  Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г. От 22 октомври,  всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо

Read more

Покана за пресконференция

      ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин” – по договор с ОПОС 2014 – 2020 – №BG16M1OP002-3.019-0007-C01   Община Чупрене Ви кани на 21 октомври /сряда/ 2020 г. от 11.00ч. в сградата на община Чупрене  (с.Чупрене, ул. Асен Балкански № 55 ) на откриваща пресконференция проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с

Read more
1 2 3 4 9