Фестивал на местните породи

На 12 юни в гр. Чупрене ще се проведе Фестивал на местните породи. Фестивалът е част от проекта  „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Фестивалът ще бъде открит в 13 ч. от проф. д-р Васил Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерство на земеделието и храните. Целта на фестивала е да се популяризат българските местни породи.

На фестивала ще бъдат представени животни от местни автохтонни породи, като особено внимание ще бъде обърнато на местната порода овце Реплянска овца.

В 13,15 часа ще бъде показано шоу – демонстрация на джигитовка с коне.

По време на фестивала посетителите ще получат рекламни тениски, шапки, чадъри и дъждобрани с логото на проекта.

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

            На 29.02.2016 г. приключи проект „Нови възможности за грижа“, финансиран по ОПРЧР, в  който Община Чупрене участваше като партньор на бенефициента по проекта – Агенция „Социално подпомагане” към МТСП.

За периода на проекта, от 18.05.2015 г. до 29.02.2016 г., услугата „личен асистент” е предоставена на общо 18 потребители, в това число деца с увреждания, хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, самотно живеещи тежко болни лица.

Като резултат от участието си в проекта потребителите получаваха подкрепящи дейности във връзка с тяхното битово обслужване и социализация, което значително подобри качеството на техния живот, и помогна за преодоляване на социалната изолация.

Потребителите на услугата „Личен асистент“ бяха разпределени по села, както следва:

с. Чупрене – 2 потребители;

с. Търговище – 2 потребители;

с. Върбово – 3 потребители, в т.ч. 1 дете;

с. Репляна – 1 потребител;

с. Средогрив – 3 потребители;

с. Горни Лом – 7 потребители, в т.ч. 1 дете;

Като лични асистенти за периода бяха назначени общо  16 лица в трудоспособна възраст, от които по-голяма част са близки и роднини на потребителите.

Всички лични асистенти преминаха въвеждащо и поддържащо обучение за предоставяне на почасови услуги на потребителите и усъвършенстване на уменията им при обгрижване на възрастни хора и лица/деца с увреждания.

В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа” в Община Чупрене с цел осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на социалната услуга „личен асистент“ от 01.02.2016 г. бяха наети 1 медицински фелдшер и 2 медицински сестри. Те проследяваха жизнените показатели на потребителите, даваха съвети за хигиенно диетичния режим и други дейности в рамките на своята компетентност. 

Във връзка с изпълнение на Дейност 6 по проект „Нови възможности за грижа“, Община Чупрене в качеството си на партньор по реализацията на проекта на местно ниво, създаде необходимата организация и проведе на 28.01.2016 г. супервизия на наетите лични асистенти.  Предварително се координираха действията за провеждането на супервизията с определения супервизор от дирекция „Социално подпомагане“ гр. Белоградчик. Целта на супервизията бе насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за справяне с проблеми от по – сложен характер при възникнали ситуации с потребители.

За отчитане на качеството на социалните услуги и изпълнението на индивидуалните планове на потребителите ежемесечно се извършваше мониторинг на услугите в домовете на потребителите.

Часът на Земята 2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

      Община Чупрене ще се включи в осмото поредно издание на глобалната инициатива Часа на Земята, която ще се проведе на 19 март  2016г. събота, от 20:30 до 21:30 часа. Часът на Земята  е световна инициатива, привличаща вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и им дава възможност да заемат активна  позоция за решеването им.

Община Чупрене спечели финансиране на обект за 2016 г. по Проект „Красива България”

 

В началото на месец март Община Чупрене сключи споразумение с Министерство на труда и социалната политика. Предметът на това споразумение е финансиране на дейностите за реализация на одобренияс Решение №1/25.02.2016г. на Управителния съвет на Прект „Красива България”обект помярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”: Енергоефективни мерки сграда кметство с.Долни Лом, находящ се наул.”Миджур”№1,  ПИ 107, кв.33 по плана на с.Долни Лом.

Дейностите за реализация на обекта ще се изпълнят през лятото на настоящата година. В изпълнението ще се включат няколко регистрирани безработни от общината.

Общият бюджет за горецитирания обекте в размер на 65 897 лева, в т.ч. 32 290лева финансиране от МТСП и 33 607лева съфинансиране от общината.

Ще бъдат изпълнени следните видове строително ремонтни работи:

Подмяна на дограмата на кметството, топлоизолация на сградата, включваща външна топлоизолация, шпакловка, грунд и минерална мазилка, вътрешна топлоизолация таван с минерална вата, ремонт на покрива, подмяна на олуци и водосточни тръби, вътрешно боядисване на всички стаи на кметството и др.

С реализирането на обекта ще приключи ремонта на всички кметства в общината.

1 2 3 4 5