Първи модул от начален курс по пейзажна фотография на млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене. По пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

 

В заседателната зала на община Чупренена 22 и 23 ноември 2016 год. се организира първия модул от начален курс по пейзажна фотография  на млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене. Обучението е една от основните дейности по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”, изпълняван от община Чупренепо договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

Обучителният курс беше проведен от „АРТ- ФОТО – ПЛЮС” ЕООД – гр.Враца, което за нуждите на проекта закупи и достави 2 бр. фотоапарати ‘NIKON” и 2 бр.дигитални ловни камери (фотокапани). Лектор и обучител на младите ловци беше  г-н Васко Врачовски- професионален фотограф с дългогодишен опит и доказани умения в областта на фотографията.

През първият ден бяха изнесени няколко тематични лекции, чрез които участниците в курса бяха запознати с теоретичните основи и историята на фотографията като изкуство, устройство и работа с фотоапарати, като им бяха дадени и насоки за правилно снимане. За практическото усвояване на тези знания през втория ден младите ловци излязоха на терен сред природата на община Чупрене, където направиха серия от фотографии с новозакупените фотоапарти и с професионални апарати, осигурени от фирмата-обучител.

В края на месец декември 2016 година предстои да се проведе и вторият обучителен модул, в който освен млади ловци ще бъдат включени и членовете на детско-юношески клуб „Млад природозащтник”. Клубът е сформиран от деца на възраст 8-15 г. със засилен интерес към природата и фотографията, а дейността му се развива по патронажа на ЛРС „Миджур”. В този обучителен модул младите хора от община Чупрене ще се запознаят със задължителните правила във фото композицията и ще бъдат обучени в постобработката на фотосите. Отново ще се извършат и практически занимания на терен.

Проектните дейности са насочени и управлявани от основните принципи за добри практики за обучение в сферата на Околна среда и развитие, но свързани със Сътрудничество за развитие и Бедност и развитие.С провеждането на въвеждащо обучение по пейзажна фотография ще се постигне основната цел на проекта – разпространение на нови знания и умения към групи от  млади хора от община Чупрене, които ще могат да  участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности. Така ще се създадат реални възможностиза повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинацияи ще се повиши жизненият стандарт на жителите й.

 

 

Пренскоференция за стартирането на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”.

В заседателната зала на община Чупрене на 28.09.2016 год. се проведе начална пресконференция за стартирането на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI. Основната цел на проекта е разпространение на нови знания и умения чрез провеждане на обучителни курсове на групи от  млади хора от община Чупрене, а проектните дейности ще се  изпълняват от община Чупрене в партньорство с Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене.

На пресконференцията присъстваха г-жа Мариела Петкова и ……..- представители на финансиращата организация,  г-н Ваньо Костин – кмет на община Чупрене, г-н Богомил Станков – председател на УС на ЛРС „Миджур”- с. Чупрене, членове на ловното сдружение и общински служители. Екипът по управление на проекта представи презентация, чрез която присъстващите лица бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Изпълнението на дейностите трябва да приключи до 31.01.2017 г.   С придобитите умения по пейзажна фотография местните млади членове на Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене и новосъздаденият към него клуб „Млад природозащитник” ще ще могат да  участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности, чрез които ще се създадат възможностиза повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинацияи ще се повиши жизненият стандарт на жителите й.

 

Информация за проект: Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене

Община Чупренеподписа договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца за изпълнение на пилотен проект в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони
 и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

Име на проекта:  Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене

Водещ партньор: Община Чупрене

Партньори: Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене

Бюджет на проекта: 9 083 лева / 4 644 евро

Продължителност на проекта:01.09.2016 г – 31.01.2017 г.

Цели на проекта:    Разпространение на нови знания и умения чрез провеждане на обучителни курсове на групи от  млади хора от община Чупрене. С придобитите умения по пейзажна фотография те ще могат да  участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности, чрез които ще се повиши жизненият стандарт на жителите на общината.

Основни дейности:

1.Организация и управление на проекта;  

2.Организиране на обучение -начален курс по пейзажна фотография в 2 обучителни модула:  на членове на ЛРС “Миджур”  и членове на клуб „Млад природозащитник”. 3.Доставка на оборудване. След приключване на проектните дейности закупеното оборудване ще бъде предадено за използване и съхранение на ЛРС „Миджур”.
4.Дейности по Информация и публичност, коитопредвиждат: провеждане на начална и заключителна пресконференции;подготовка на 50 преспакета (папка, бележник, химикал) за двете събития; изработване на рекламна брошура в 50 копия със снимки, направени от участниците в проекта, публикации в местната преса.

Основни резултати и очаквани промени:

Обучениетопо пейзажна фотографияна 20 млади хора, приемственосттачрез създаване на младежки клуб към Ловно-рибарското дружество и промотирането на фототуризма като нов продукт, предлаган от местни млади хора ще създадат възможност за повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинация.

 

Заседание ОБС Чупрене на 30.06.2016 год. от 09.30 ч.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 30.06.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

(още…)

Фестивал на местните породи

На 12 юни в гр. Чупрене ще се проведе Фестивал на местните породи. Фестивалът е част от проекта  „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Фестивалът ще бъде открит в 13 ч. от проф. д-р Васил Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерство на земеделието и храните. Целта на фестивала е да се популяризат българските местни породи.

На фестивала ще бъдат представени животни от местни автохтонни породи, като особено внимание ще бъде обърнато на местната порода овце Реплянска овца.

В 13,15 часа ще бъде показано шоу – демонстрация на джигитовка с коне.

По време на фестивала посетителите ще получат рекламни тениски, шапки, чадъри и дъждобрани с логото на проекта.

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

            На 29.02.2016 г. приключи проект „Нови възможности за грижа“, финансиран по ОПРЧР, в  който Община Чупрене участваше като партньор на бенефициента по проекта – Агенция „Социално подпомагане” към МТСП.

За периода на проекта, от 18.05.2015 г. до 29.02.2016 г., услугата „личен асистент” е предоставена на общо 18 потребители, в това число деца с увреждания, хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, самотно живеещи тежко болни лица.

Като резултат от участието си в проекта потребителите получаваха подкрепящи дейности във връзка с тяхното битово обслужване и социализация, което значително подобри качеството на техния живот, и помогна за преодоляване на социалната изолация.

Потребителите на услугата „Личен асистент“ бяха разпределени по села, както следва:

с. Чупрене – 2 потребители;

с. Търговище – 2 потребители;

с. Върбово – 3 потребители, в т.ч. 1 дете;

с. Репляна – 1 потребител;

с. Средогрив – 3 потребители;

с. Горни Лом – 7 потребители, в т.ч. 1 дете;

Като лични асистенти за периода бяха назначени общо  16 лица в трудоспособна възраст, от които по-голяма част са близки и роднини на потребителите.

Всички лични асистенти преминаха въвеждащо и поддържащо обучение за предоставяне на почасови услуги на потребителите и усъвършенстване на уменията им при обгрижване на възрастни хора и лица/деца с увреждания.

В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа” в Община Чупрене с цел осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на социалната услуга „личен асистент“ от 01.02.2016 г. бяха наети 1 медицински фелдшер и 2 медицински сестри. Те проследяваха жизнените показатели на потребителите, даваха съвети за хигиенно диетичния режим и други дейности в рамките на своята компетентност. 

Във връзка с изпълнение на Дейност 6 по проект „Нови възможности за грижа“, Община Чупрене в качеството си на партньор по реализацията на проекта на местно ниво, създаде необходимата организация и проведе на 28.01.2016 г. супервизия на наетите лични асистенти.  Предварително се координираха действията за провеждането на супервизията с определения супервизор от дирекция „Социално подпомагане“ гр. Белоградчик. Целта на супервизията бе насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за справяне с проблеми от по – сложен характер при възникнали ситуации с потребители.

За отчитане на качеството на социалните услуги и изпълнението на индивидуалните планове на потребителите ежемесечно се извършваше мониторинг на услугите в домовете на потребителите.

Часът на Земята 2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

      Община Чупрене ще се включи в осмото поредно издание на глобалната инициатива Часа на Земята, която ще се проведе на 19 март  2016г. събота, от 20:30 до 21:30 часа. Часът на Земята  е световна инициатива, привличаща вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и им дава възможност да заемат активна  позоция за решеването им.

Община Чупрене спечели финансиране на обект за 2016 г. по Проект „Красива България”

 

В началото на месец март Община Чупрене сключи споразумение с Министерство на труда и социалната политика. Предметът на това споразумение е финансиране на дейностите за реализация на одобренияс Решение №1/25.02.2016г. на Управителния съвет на Прект „Красива България”обект помярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”: Енергоефективни мерки сграда кметство с.Долни Лом, находящ се наул.”Миджур”№1,  ПИ 107, кв.33 по плана на с.Долни Лом.

Дейностите за реализация на обекта ще се изпълнят през лятото на настоящата година. В изпълнението ще се включат няколко регистрирани безработни от общината.

Общият бюджет за горецитирания обекте в размер на 65 897 лева, в т.ч. 32 290лева финансиране от МТСП и 33 607лева съфинансиране от общината.

Ще бъдат изпълнени следните видове строително ремонтни работи:

Подмяна на дограмата на кметството, топлоизолация на сградата, включваща външна топлоизолация, шпакловка, грунд и минерална мазилка, вътрешна топлоизолация таван с минерална вата, ремонт на покрива, подмяна на олуци и водосточни тръби, вътрешно боядисване на всички стаи на кметството и др.

С реализирането на обекта ще приключи ремонта на всички кметства в общината.

1 2 3 4 5