Община Чупрене спечели финансиране на обект за 2016 г. по Проект „Красива България”

  В началото на месец март Община Чупрене сключи споразумение с Министерство на труда и социалната политика. Предметът на това споразумение е финансиране на дейностите за реализация на одобренияс Решение №1/25.02.2016г. на Управителния съвет на Прект „Красива България”обект помярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”: Енергоефективни мерки сграда кметство с.Долни Лом, находящ се наул.”Миджур”№1,  ПИ 107, кв.33 по плана на с.Долни Лом. Дейностите за реализация на обекта ще се изпълнят през лятото на настоящата година. В изпълнението ще

Read more

Информация за презентация на „Средносрочна стратегия за трансгранично културно взаимодействие Чупрене – Пирот 2014-2016 г.” и обсъждане на „Календар на културните събития на Община Чупрене за 2015 година”

Информация Средносрочна стратегия за трансгранично културно взаимодействие Чупрене-Пирот  2014 -2016 г   Културен Календар

Read more
1 3 4 5 6