https://www.livechatalternative.com/

Информация за презентация на „Средносрочна стратегия за трансгранично културно взаимодействие Чупрене – Пирот 2014-2016 г.” и обсъждане на „Календар на културните събития на Община Чупрене за 2015 година”

Информация Средносрочна стратегия за трансгранично културно взаимодействие Чупрене-Пирот  2014 -2016 г   Културен Календар

Read more

Информация за изпълнение на проект “ Мост над планината““

  ИНФОРМАЦИЯ   Във сръзка с изпълнение на проект № 2007CB161PO006-2011-2-197 “Мост над планината – Модернизация на местгни културни центрове в трансграничния регион Чупрене – Пирот” по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия, Приоритетна ос 1 ”Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура”, на 01.10.2013 г. се проведе открита процедура (Competitive Negotiated) за възлагане на строителство  по смисъла на PRAG. Избран беше изпълнител за ремонт сградите на читалище “Хр.Ботев” с.Чупрене и читалищен салон

Read more
1 6 7 8 9