https://www.livechatalternative.com/

Информация за изпълнение на проект “ Мост над планината““

  ИНФОРМАЦИЯ   Във сръзка с изпълнение на проект № 2007CB161PO006-2011-2-197 “Мост над планината – Модернизация на местгни културни центрове в трансграничния регион Чупрене – Пирот” по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия, Приоритетна ос 1 ”Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура”, на 01.10.2013 г. се проведе открита процедура (Competitive Negotiated) за възлагане на строителство  по смисъла на PRAG. Избран беше изпълнител за ремонт сградите на читалище “Хр.Ботев” с.Чупрене и читалищен салон

Read more
1 7 8 9