https://www.livechatalternative.com/

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение – ремонт на улици с. Средогрив

Основен ремонт улици „Седма“ от О.Т. 44 до О.Т. 68 и улица „Единадесета“ от О.Т. 68 до О.Т. 76, ул. „Дванадесета” от О.Т. 76 до О.Т. 139, ул.”Четиринадесета” от О.Т. 139 до О.Т. 148  – с.Средогрив, община Чупрене. Улиците се явяват непрекъснати с обща дължина 1 143.80 м.

Read more

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение – ремонт на улици с. Репляна

Основен ремонт улици „Втора“ от О.Т. 8 до О.Т. 37 и улица „Шеста“ от О.Т. 37 до О.Т. 30, ул. „Седма” от О.Т. 61 до О.Т. 34, ул.”Шестнадесета” от О.Т. 28 до О.Т. 30 и ул.”Десета” от О.Т. 65 до О.Т. 29 – с.Репляна, община Чупрене

Read more

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение – ремонт на улици с. Горни Лом

Основен ремонт на  улица „Дванадесета“ от О.Т. 34 до О.Т. 40,  улица „Единадесета“ от О.Т. 35 до О.Т. 43 и ул. „Двадесет и пета” от О.Т.15 до О.Т.9  с.Горни Лом, община Чупрене

Read more

Годишен план за паша имоти за индивидуално ползване 2024г.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство

Read more

Публично обсъждане на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.   Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, проектът за «Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация» се публикува на интернет страницата на Община Чупрене за обществени консултации, като заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването му на

Read more
1 2 3 18