Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в землището на село Репляна

З А П О В Е Д

 № 20 / 21.01.2019 г.

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 207 от Протокол № 18 от 31.05.2017 г.на Общински съвет Чупрене,

(още…)

З А П О В Е Д № 375 / 18.12.2018 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 425 от Протокол № 37 от 30.11.2018 г .на Общински съвет

О Т К Р И В А М :

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Чупрене:

№ на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ
81757.218.21 Малчавица / Лилкин кам Пасище 8 1911 кв. м.
81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м.
81757.236.2 Къбленова ливада Пасище 9 17404 кв. м.
81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м.
81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м.

ПАСИЩА                        51171 кв. м.

Срок за ползване 1 /една/ стопанска година.

Начална тръжна цена за една година – 818.74 лв.

Ако при ползването и почистването на земеделските земи бъде добита дървесина, същата да бъде заплатена по тарифа корен, в зависимост от вида, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Депозит за участие 10% от началната тръжна цена – 81.87 лв.

Търгът ще се проведе на 10.01.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 09.01.2019 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 09.01.2019 г.

Повторен търг на 17.01.2019 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене  

 

Съгласувал:

адв. Славяна Младенова

Юридически консултант

 

Изготвил:

Вера Николова

Спец. „Общинска собственост“

З А П О В Е Д № 374 / 18.12.2018 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 425 от Протокол № 37 от 30.11.2018 г .на Общински съвет

О Т К Р И В А М :

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Чупрене:

№ на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ
81757.218.21 Малчавица / Лилкин кам Пасище 8 1911 кв. м.
81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м.
81757.236.2 Къбленова ливада Пасище 9 17404 кв. м.
81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м.
81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м.

ПАСИЩА                        51171 кв. м.

Срок за ползване 1 /една/ стопанска година.

Начална тръжна цена за една година – 818.74 лв.

Ако при ползването и почистването на земеделските земи бъде добита дървесина, същата да бъде заплатена по тарифа корен, в зависимост от вида, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Депозит за участие 10% от началната тръжна цена – 81.87 лв.

Търгът ще се проведе на 10.01.2019 г. от 10.15 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 09.01.2019 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 09.01.2019 г.

Повторен търг на 17.01.2019 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене  

 

Съгласувал:

адв. Славяна Младенова

Юридически консултант

 

Изготвил:

Вера Николова

Спец. „Общинска собственост“

З А П О В Е Д № 373 / 18.12.2018 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 425 от Протокол № 37 от 30.11.2018 г .на Общински съвет

О Т К Р И В А М :

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището на с.Чупрене:

№ на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ
81757.218.21 Малчавица / Лилкин кам Пасище 8 1911 кв. м.
81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м.
81757.236.2 Къбленова ливада Пасище 9 17404 кв. м.
81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м.
81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м.

ПАСИЩА                        51171 кв. м.

Срок за ползване 1 /една/ стопанска година.

Начална тръжна цена за една година – 818.74 лв.

Ако при ползването и почистването на земеделските земи бъде добита дървесина, същата да бъде заплатена по тарифа корен, в зависимост от вида, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Депозит за участие 10% от началната тръжна цена – 81.87 лв.

Търгът ще се проведе на 10.01.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 09.01.2019 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 09.01.2019 г.

Повторен търг на 17.01.2019 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене  

 

Съгласувал:

адв. Славяна Младенова

Юридически консултант

 

Изготвил:

Вера Николова

Спец. „Общинска собственост“

З А П О В Е Д № 334 / 07.11.2018 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 394 от Протокол № 35 от 18.10.2018 г .на Общински съвет

                                               О Т К Р И В А М :

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом:

 

 

  359001 МИДЖУР Пасище, мера IX 302.706    

 

Срок за ползване 1 /една/ стопанска година.

Начална тръжна цена за една година – 4237.88 лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Депозит за участие 10% от началната тръжна цена – 423.79 лв.

Търгът ще се проведе на 11.12.2018 г. от 10.30 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 10.12.2018 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 10.12.2018 г.

Повторен търг на 18.12.2018 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262

 

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене  

 

 

Съгласувал:

адв. Славяна Младенова

Юридически консултант

 

 

Изготвил:

Вера Николова

Спец. „Общинска собственост“

 

 

З А П О В Е Д № 333 / 07.11.2018 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 394 от Протокол № 35 от 18.10.2018 г .на Общински съвет

                                               О Т К Р И В А М :

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом:

 

 

  359001 МИДЖУР Пасище, мера IX 302.706    

 

Срок за ползване 1 /една/ стопанска година.

Начална тръжна цена за една година – 4237.88 лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Депозит за участие 10% от началната тръжна цена – 423.79 лв.

Търгът ще се проведе на 11.12.2018 г. от 10.15 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 10.12.2018 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 10.12.2018 г.

Повторен търг на 18.12.2018 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262

 

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене  

 

 

Съгласувал:

адв. Славяна Младенова

Юридически консултант

 

 

Изготвил:

Вера Николова

Спец. „Общинска собственост“

 

 

З А П О В Е Д № 332 / 07.11.2018 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 394 от Протокол № 35 от 18.10.2018 г .на Общински съвет

                                               О Т К Р И В А М :

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом:

 

 

  359001 МИДЖУР Пасище, мера IX 302.706    

 

Срок за ползване 1 /една/ стопанска година.

Начална тръжна цена за една година – 4237.88 лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Депозит за участие 10% от началната тръжна цена – 423.79 лв.

Търгът ще се проведе на 11.12.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 10.12.2018 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 10.12.2018 г.

Повторен търг на 18.12.2018 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262

 

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене  

 

 

Съгласувал:

адв. Славяна Младенова

Юридически консултант

 

 

Изготвил:

Вера Николова

Спец. „Общинска собственост“

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в землището на село Репляна

З А П О В Е Д

 № 281 / 12.09.2018 г.

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 207 от Протокол № 18 от 31.05.2017 г.на Общински съвет Чупрене,

(още…)

1 2 3 7