https://www.livechatalternative.com/

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Община Чупрене, на основание Заповед № 426 от 20.11.2023 год. на Кмета на Община и Решение № 290 взето с Протокол № 55 от 25.08.2023 год. на Общински съвет Чупрене О Б Я В Я В А :   Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Глава Х, Раздел ІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/ за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Read more

Заповед №485

З А П О В Е Д 485/25.11.2021г.     На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 198 от Протокол № 28 от 29.10.2021 г. на Общински съвет Чупрене,   О Т К Р И В А М :

Read more

Заповед №457

З А П О В Е Д 457/01.11.2021г.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1  ,ал.2 ,ал.3 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 196 от Протокол № 27 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Чупрене,   О Т К Р И В А М :   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно

Read more
1 2 3 11