Процедура за възлагане изпълнението на дейности по чл. 10, ал. 1 т. 1и т.3 във връзка с ал. 2 и ал. 3 при условията и по реда предвидени вчл.15 – чл. 24 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана по-долу за краткост „Наредбата”, а именно:“Сеч и извоз на технологична дървесина и дърва за огрев, в района на ОП”Общинско лесничейство”- Община Чупрене.

Може да видите ТУК Заповед №7/12.06.2018г.

Read more
1 2 3 4 5 8