Уведомление-изменение на ПУП

               С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                           на  основание  чл.129, ал.2 от ЗУТ от  ЗУТ     Уведомяваме всички заинтересувани лица, че със Заповед № 230 / 13.06.2019 г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ II, кв.35,  с.Чупрене, Община Чупрене с цел промяна предназначението на горепосочения имот от „за жилищно застрояване“ в територия с „за обществено обслужване“

Read more

Обществено обсъждане приемането на нова Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене и приемане на Мотиви за необходимостта от нейното приемане.

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане приемането на нова Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 20.06.2019 год.   Предложение и мотиви   Публикувана на 05.06.2019 год. Внесени предложения …. бр.

Read more

Съобщение – Проект за изменение на ПУП

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   на  основание  чл.128  ал.3  и  ал.5  от  ЗУТ        Уведомяваме всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ II, кв.35,  с.Чупрене, Община Чупрене с цел промяна предназначението на горепосочения имот от „за жилищно застрояване“ в територия с „за обществено обслужване“ и  отреждане „за магазин и кафене“, на основание чл.134, ал.1, т.1от ЗУТ. Документацията може да разгледате в

Read more