https://www.livechatalternative.com/

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Община Чупрене, на основание Заповед № 426 от 20.11.2023 год. на Кмета на Община и Решение № 290 взето с Протокол № 55 от 25.08.2023 год. на Общински съвет Чупрене О Б Я В Я В А :   Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Глава Х, Раздел ІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/ за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Read more

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание. Мерки като оръжейно ембарго, ограничения

Read more
1 2 3