https://www.livechatalternative.com/

Заповеди на ползвателите, съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ (за имоти полски път)

Опис и заповеди на ползвателите по землища (с. Върбово, с. Репляна, с. Търговище, с. Чупрене и с. Средогрив) по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №222 взето с Протокол №35 от 06.04.2022 година.

Read more

Уведомление-изменение на ПУП

               С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                           на  основание  чл.129, ал.2 от ЗУТ от  ЗУТ     Уведомяваме всички заинтересувани лица, че със Заповед № 230 / 13.06.2019 г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ II, кв.35,  с.Чупрене, Община Чупрене с цел промяна предназначението на горепосочения имот от „за жилищно застрояване“ в територия с „за обществено обслужване“

Read more

Съобщение – Проект за изменение на ПУП

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   на  основание  чл.128  ал.3  и  ал.5  от  ЗУТ        Уведомяваме всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ II, кв.35,  с.Чупрене, Община Чупрене с цел промяна предназначението на горепосочения имот от „за жилищно застрояване“ в територия с „за обществено обслужване“ и  отреждане „за магазин и кафене“, на основание чл.134, ал.1, т.1от ЗУТ. Документацията може да разгледате в

Read more
1 2