Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат

За вас работодатели     Дирекция “Бюро по труда”- Белоградчик уведомява работодателите от общините Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:   Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат: безработни лица на първите 5 работни места

Read more

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА – ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”  МТСП О  Б   Я   В   А   ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ  ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА – ДОМАШЕН ПОМОЩНИК Право на кандидатстване за предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата имат лицата: – с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; – на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани

Read more

Провеждане на конкурс за военни формирования на Сухопътните войски

О   Б   Я   В   А за   провеждане  на  конкурс  за:   165 (сто шестдесет и пет) вакантни длъжности  във военни формирования  на  Сухопътните войски     за приемане на военна служба на лица,   завършили граждански  средни  или висши  училища, в   страната  и  в  чужбина ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 /

Read more

Уведомяваме Ви, че на 12.02.2020 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин 2.Предложение за  приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН при Община Чупрене за 2019 год. 3.Предложение за приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с

Read more

Уведомяваме Ви, че на 28.01.2020 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2020 год. 2.Предложение за обявяване на нищожна Наредбата за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Чупрене 3.Предложение за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд  Белоградчик 4.Предложение за приемане отчета на План сметката за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2019 год. 5.Предложение за приемане на План сметката за приходите и разходите на такса „Битови

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОД

  О   Б   Я   В   А                        НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.01.2020 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.                                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                                                АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ  

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 20.12.2019 год. от 09.30 часа

На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 20.12.2019 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред :

Read more
1 2 3 9