На 20.09.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

Уведомяваме Ви, че на 20.09.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Предложение за  изменение на решение № 516 взето с протокол № 44/26.06.2019 г. на ОбС Чупрене и приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски фонд в землището на с. Горни Лом, община Чупрене в отдели: 88”в”, 88 „в”, 88”к”; 2.Предложение за 

Read more

Обява

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Предложение за изпълнение на бюджета – не събираеми такси за ползвани телефонни услуги                    2.Предложение за разпореждане с общинско имущество – огледна сеч на дърва за огрев за нуждите на местното население                    3.Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни Лом

Read more

Съобщение на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват на УПИ I от кв.62, отредено за озеленяване, с който се обособяват нови: УПИ II -„за озеленяване“, УПИ III-651 „за жилищно застрояване“, УПИ IV-651  „за жилищно застрояване“ /ПИ с идентификатор 81757.500.651 по КККР/;  УПИ V-„за озеленяване“  и УПИ VI-648 „за жилищно застрояване“ /ПИ с идентификатори 81757.500.648 по КККР/  с.Чупрене, община Чупрене, област Видин. Уведомяваме всички заинтересовани лица, че

Read more

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Предложение за приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемане на  Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене 2.Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемането и 3.Предложение за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи

Read more

Съобщение: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6,  АЛ. 10  ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Е ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ: ˜ Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД ˜ ИНФОРМАЦИЯ по Приложение 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно намерение за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА МЕХАНИЧНО СГЛОБЯВАНЕ НА ПАТРОНИ ОТ ЗАГОТОВКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА В

Read more
1 2 3 7