Заседание на ОБС Чупрене на 31.01.2019 год. от 09.30 часа

О     Б     Я     В     А

 

                   На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 31.01.2019 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред :

(още…)

О Б Я В А

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.01.2019 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

 

                                              

     

                                               КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

                                               ВАНЬО КОСТИН

Обява за обществено обсъждане приемане на Тарифа за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти общинска собственост в община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от Редактиране Редакция на дата и час14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на Тарифа за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти общинска собственост в община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 03.01.2019 год.

 

Предложение и мотиви

 

Публикувана на 21.12.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

Уведомяваме Ви, че на 23.08.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Предложение за    приемане план за работа на Общински съвет за второ полугодие на 2018 год.                                     

2.Предложение за  актуализация на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 1. Предложение за включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2018/2019 учебна година
 2. Предложение за включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев” с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 2018/2019 учебна година
 3. Предложение за включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с. Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 2018/2019 учебна година

6.Предложение за актуализация на Наредбата за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Чупрене

 1. Предложение за откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне на държавата на право на собственост на  язовири, общинска собственост, находящи се на територията на Община Чупрене

8.Предложение за откриване на процедура за продажба на общински имот ПИ 054012 землище с.Протопопинци

9.Предложение за промяна на продажна цена на движими вещи общинска собственост –  контейнери за сметосъбиране

10.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год.

11.Предложение за вземане на решение за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на текущ ремонт на общинските пътища и на уличната мрежа за 2018 год.

12.Предложение съгласие за закупуване на музейна сбирка от животни за ТИЦ Долни Лом

 1. Разни

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл. актуал.КР 08.2018 г.

Предл. защитени ДГ – 2018

Предл. ОУ Чупрене – средищно – 2018

Предл. План за работа

Предл. промяна цена-КОНТЕЙНЕРИ

Предл.актуал.Наредба отглеждане животни

Предл.актуал.Правилник ОбС

Предл.безвъзмездно прехвърляне язовири

Предл.закупуване музейна сбирка животни ТИЦ Д.Лом.

Предл.защитени ОУ – 2018

Предл.продажба общ.земя Протопопинци

Предл.трансформиране КР 2018

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2018 ГОД. ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

 

                                                    

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ

(още…)

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересувани лица ,че със Заповед № 196 / 16.05.2018 г г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ, в обхват в обхват УПИ ІІ – 656 “за еко селище“ и УПИ ІІІ – 657 “за еко селище“, кв.61, с. Чупрене,Община Чупрене на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показателите на обекта са както следва :

 

УПИ IІ – 656 е с устройствена територия”за рекреационни дейности.

 1. плътност на застрояване (П застр.) – до 30 на сто;
 2. интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2;
 3. минимална озеленена площ (П озел.) – 50 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
 4. максимална височина на застрояване – до 10 м.

 

УПИ III – 657  е с устройствена територия”за рекреационни дейности.

 1. плътност на застрояване (П застр.) – до 30 на сто;
 2. интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2;
 3. минимална озеленена площ (П озел.) – 50 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
 4. максимална височина на застрояване – до 10 м.

 

Документацията може да разгледате в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването заинтересуваните лица могат  да подадат възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Чупрене.

                       

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересувани лица,че със Заповед № 177 / 02.05.2016 г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект  за подробен устройствен план на УПИ I-646, кв.57, по плана на с.Върбово, Община Чупрене, област Видин по реда на чл. чл.16, ал.1 и чл. чл.124а, ал.2 и ал.7от ЗУТ.

УПИ I646 е с устройствена територия за”жилищни нужди”и се спазват следните нормативи:

– плътност на застрояване                      – до 60 %.

– интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2.

– озеленена площ                                     – мин.40%;

– височина на застрояването                  – до 10 м

– начин на застрояване – свободно стоящо

 

Документацията може да разгледате в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването заинтересуваните лица могат  да подадат възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Чупрене.

1 2 3 6