https://www.livechatalternative.com/

СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА

О   Б   Я   В   А                        НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН СВИКВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :                    1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА И ПОДПИСВАНЕ НА КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ :

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.

О   Б   Я   В   А                      НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА28.11.2014 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.           КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ          ВАНЬО КОСТИН                                        

Read more

Информация по предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” – етап 3

    Агенция за социално подпомагане Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схемаза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма             „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Read more
1 17 18 19