https://www.livechatalternative.com/

Провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования

О   Б   Я   В   А   за   провеждане  на  конкурс  за:  167  (сто шестдесет и седем)  вакантни  длъжности   във   военни формирования от състава на Съвместното командване на силите /СКС/ за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански  средни  или висши  училища, в страната  и  в  чужбина ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 –

Read more

Провеждане на конкурс за: 8 (осем) вакантни длъжности

О   Б   Я   В   А   за   провеждане  на  конкурс  за:  8  (осем)  вакантни  длъжности   в Национален  военен  университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни  или висши  училища, в страната  и  в  чужбина   ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

Read more

Обява за заседание на Общински съвет Чупрене на 31.07.2020 год. от 09.30 ч.

Уведомяваме Ви, че на 31.07.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1.Предложение за приемане на Отчета за дейността на общинския съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2020 год. 2.Предложение заприемане на План за работа на общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2020 год. 3.Предложение за създаване на самостоятелно звено за осигуряване дейността на Общински съвет

Read more

Провеждане на конкурс във Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв

О   Б   Я   В   А   за   провеждане  на  конкурс  във Военноморските сили  за приемане  на  служба  в  доброволния резерв   на лица, завършили средни  или  висши  училища, в   страната  и  в  чужбина   ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  СРОКА  И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ  В:   ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

Read more

Провеждане на конкурс за: 65 (шестдесет и пет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част

О   Б   Я   В   А   за   провеждане  на  конкурс  за: 65  (шестдесет и пет)  вакантни  длъжности   в  Националната  гвардейска  част    за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански  средни  или висши  училища, в  страната  и  в  чужбина     ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

Read more

Провеждане на конкурс за 222 (двеста двадесет и две) вакантни длъжности във военни формирования

О   Б   Я   В   А   за  провеждане  на  конкурс  за  222  (двеста двадесет и две) вакантни  длъжности   във военни формирования от Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс     ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  СРОКА  И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ  В: ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В

Read more

ДОПЪЛНЕНИЕ към дневния ред на обявеното заседание на Общински съвет Чупрене за дата 26.06.2020 година

т.13.Предложение за създаване на самостоятелно звено за осигуряване дейността на Общински съвет Чупрене с включване в числеността на дейност „Общинска администрация „ при Община Чупрене длъжност та „Технически сътрудник” – 1 щатна бройка. За осигуряване на правна помощ и консултиране – 1 бр. по граждански договор.       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:                             ИВАН ВЕЛКОВ

Read more

Заседание на Общински съвет Чупрене на 26.06.2020 год. от 09.30 ч.

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Предложение за актуализация на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чупрене Предложение за отмяна на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД. КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.06.2020 Г. В ГОЛЕМИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕТО ОТ 14:00 ЧАСА

О   Б   Я   В   А                        НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.06.2020 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ГОЛЕМИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ С.ЧУПРЕНЕ.   Информация общински дълг 2019 г. Отчет капиталови разходи 2019 г. Отчет на бюджета 2019 г. Отчет на ОП 2019 г. Отчет чужди средства 2019 г.                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Read more
1 2 3 4 11