Уведомяваме Ви, че на 24.11.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния проект за дневен ред

1.Предложение за откриване на процедура за закупуване на камион за дейности по благоустрояване на населените места от общината, поддръжка и зимно почистване на общинските пътища

2.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год.

 1. Предложение за промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства», с адрес с.Върбово, ул. «Първа» № 65 на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства»
 2. Предложение за Промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства», с адрес с.Долни Лом, ул. «Димитър Благоев» № 44,   на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства»,
 3. Предложение за промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост», с адрес с.Репляна ул. «Първа» № 16, на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост»

6.Предложение за  промяна наименованието и капацитета на социалната услуга от резидентен тип «Защитено жилище за хора с психични разстройства» с.Чупрене, ул. «Асен Балкански» № 8,  на «Защитено жилище за лица с психични разстройства»

7.Разни

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл. актуал.КР 09.2017 г.

Предл.закупуване камион

Предложение промяна наименование ЗЖ Чупрене

Предложение промяна наименование ЦНСТ Върбово

Предложение промяна наименование ЦНСТ Долни Лом

Предложение промяна наименование ЦНСТ Репляна

Заседание на Общински съвет Чупрене – 27.10.2017г.

Уведомяваме Ви, че на 27.10.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за актуализация  на  Наредба за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене.

 1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто Иванов Бонински – б.ж. на с. Горни Лом.
 2. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл.актуал.Нар.общ.собственост

Предл.възстановяване зем.земя Г.Лом

Заседание на Общински съвет Чупрене – 29.09.2017г.

Уведомяваме Ви, че на 29.09.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

                  1.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

 1. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима век – общинска собственост – лек автомобил „ВАЗ 21102”
 2. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – товарен автомобил „ГАЗ 53А”
 3. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – специален автомобил „ИФА Л 60” за снегопочистване.
 4. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „РЕНО РАПИД”
 5. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „УАЗ 452 В”
 6. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – мотоциклет
 7. Предложение за  продажба на имот общинска собственост пл. № 381 кв.40 по регулационния план на с.Средогрив
 8. Предложение за продажба на общинско жилище ап. №6 бл.2 в с.Чупрене
 9. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Цветко Ячков Цолински б.ж. на с. Долни Лом
 10. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто Иванов Говедарски б.ж. на с. Горни Лом
 11. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Марко Тодоров Мариин б.ж. на с. Горни Лом
 12. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Кирил Тодоров Еленков б.ж. на с. Долни Лом
 13. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Марко Антов Богданов б.ж. на с. Горни Лом

15.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Иван Тодоров Мариин б.ж. на с. Горни Лом

 1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Никола Ангелов Николчин б.ж. на с. Върбово

17.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Иван Николов Добрински б.ж. на с. Средогрив

18.Предложение за поставяне на 3 бр. ограничителни конуси върху тротоар на ул. „Асен Живков” № 8 с.Долни Лом

 1. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл. възстановяване зем.земя Г. Лом-1

Предл. възстановяване зем.земя Г. Лом-3

Предл. възстановяване зем.земя Д.Лом-1

Предл.ВиК общо събрание

Предл.възстановяване зем.земя Г.Лом-2

Предл.възстановяване зем.земя Г.Лом-4

Предл.възстановяване зем.земя Д.Лом-2

Предл.възстановяване зем.земя Средогрив

Предл.възстановяванезем.земя Върбово

Предл.поставяне ограничителни конуси Д.Лом

Предл.продажба ап.6, бл.2 Чупрене

Предл.продажба пл.№381 кв.40 Средогрив

Предл.промяна цена-ВАЗ 21102

Предл.промяна цена-ГАЗ 53 А

Предл.промяна цена-ИФА Л 60

Предл.промяна цена-МОТОЦИКЛЕТ ИЖ-ЮПИТЕР

Предл.промяна цена-РЕНО РАПИД

Предл.промяна цена-УАЗ 452 В

На 27.07.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

Уведомяваме Ви, че на 27.07.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

(още…)

Заседание на ОБС Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

Уведомяваме Ви, че на 31.05.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

(още…)

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2016г.

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.05.2017 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

                                                    

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ

Завод „Миджур“, с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин

ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ

На основание чл.115, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

ОБЯВА

Открит  обществен достъп до документи по чл.112,ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж,ал.4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Завод „Миджур“, с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин

с оператор: „Видекс“АД, гр.София

(още…)

1 2 3 4 5