Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересувани лица ,че със Заповед № 196 / 16.05.2018 г г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ, в обхват в обхват УПИ ІІ – 656 “за еко селище“ и УПИ ІІІ – 657 “за еко селище“, кв.61, с. Чупрене,Община Чупрене на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показателите на обекта са както следва :

 

УПИ IІ – 656 е с устройствена територия”за рекреационни дейности.

 1. плътност на застрояване (П застр.) – до 30 на сто;
 2. интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2;
 3. минимална озеленена площ (П озел.) – 50 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
 4. максимална височина на застрояване – до 10 м.

 

УПИ III – 657  е с устройствена територия”за рекреационни дейности.

 1. плътност на застрояване (П застр.) – до 30 на сто;
 2. интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2;
 3. минимална озеленена площ (П озел.) – 50 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
 4. максимална височина на застрояване – до 10 м.

 

Документацията може да разгледате в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването заинтересуваните лица могат  да подадат възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Чупрене.

                       

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересувани лица,че със Заповед № 177 / 02.05.2016 г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект  за подробен устройствен план на УПИ I-646, кв.57, по плана на с.Върбово, Община Чупрене, област Видин по реда на чл. чл.16, ал.1 и чл. чл.124а, ал.2 и ал.7от ЗУТ.

УПИ I646 е с устройствена територия за”жилищни нужди”и се спазват следните нормативи:

– плътност на застрояване                      – до 60 %.

– интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2.

– озеленена площ                                     – мин.40%;

– височина на застрояването                  – до 10 м

– начин на застрояване – свободно стоящо

 

Документацията може да разгледате в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването заинтересуваните лица могат  да подадат възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Чупрене.

ОБЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД.

 

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.01.2018 ГОД. ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

 

                                              

     

                                               КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

                                               ВАНЬО КОСТИН

Уведомяваме Ви, че на 21.12.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния проект на дневен ред :

1.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год.

 1. Предложение за определяне на представител на Община Чупрене в Комисията за изработване на областна здравна карта.
 2. Предложение за приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на Община Чупрене
 3. Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен търг с явно наддаване
 4. Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен търг с явно наддаване
 5. Предложение за създаване на общинско предприятие „Общинско лесничейство” в Община Чупрене
 6. Предложение за одобряване на структурата на общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене
 7. Предложение за приемане на Правилник за управление и организация на дейността на „Общинско лесничейство” с.Чупрене
 8. Предложение за приемане на Наредба за приемане и упражняване на правата на собственост на общината върху търговските дружества и предприятия, създадени с общинско участие.
 9. Разни

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ

Уведомяваме Ви, че на 24.11.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния проект за дневен ред

1.Предложение за откриване на процедура за закупуване на камион за дейности по благоустрояване на населените места от общината, поддръжка и зимно почистване на общинските пътища

2.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год.

 1. Предложение за промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства», с адрес с.Върбово, ул. «Първа» № 65 на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства»
 2. Предложение за Промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства», с адрес с.Долни Лом, ул. «Димитър Благоев» № 44,   на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства»,
 3. Предложение за промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост», с адрес с.Репляна ул. «Първа» № 16, на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост»

6.Предложение за  промяна наименованието и капацитета на социалната услуга от резидентен тип «Защитено жилище за хора с психични разстройства» с.Чупрене, ул. «Асен Балкански» № 8,  на «Защитено жилище за лица с психични разстройства»

7.Разни

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл. актуал.КР 09.2017 г.

Предл.закупуване камион

Предложение промяна наименование ЗЖ Чупрене

Предложение промяна наименование ЦНСТ Върбово

Предложение промяна наименование ЦНСТ Долни Лом

Предложение промяна наименование ЦНСТ Репляна

Заседание на Общински съвет Чупрене – 27.10.2017г.

Уведомяваме Ви, че на 27.10.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за актуализация  на  Наредба за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене.

 1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто Иванов Бонински – б.ж. на с. Горни Лом.
 2. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл.актуал.Нар.общ.собственост

Предл.възстановяване зем.земя Г.Лом

1 2 3 4 6