Уведомяваме Ви, че на 26.06.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Предложение за приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемане на  Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене 2.Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемането и 3.Предложение за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи

Read more

Съобщение: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6,  АЛ. 10  ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Е ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ: ˜ Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД ˜ ИНФОРМАЦИЯ по Приложение 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно намерение за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА МЕХАНИЧНО СГЛОБЯВАНЕ НА ПАТРОНИ ОТ ЗАГОТОВКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА В

Read more

Уведомяваме Ви, че на 30.05.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     1.Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от нов общински съветник, избран с листата на ПП ГЕРБ 2.Предложение за избор на член за попълване на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология и евроинтеграция 3.Предложение за  актуализация на Наредбата за управление на общинските горски територии в Община Чупрене 4.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2019 год. 5.Предложение за приемане на Отчета за изпълнение  на бюджета и  на средствата

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНE НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД.

           НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.05.2019 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ

Read more

Обява за провеждане на конкурс

за 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности в 68-ма бригада „Специални сили” и 26 (двадесет и шест) вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  СРОКА  И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ  В: ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600

Read more
1 2 3 4 5 9