https://www.livechatalternative.com/

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОД

  О   Б   Я   В   А                        НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.01.2020 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.                                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                                                АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ  

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 20.12.2019 год. от 09.30 часа

На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 20.12.2019 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред :

Read more

Уведомяваме Ви, че на 18.11.2019 год. от 09.00 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Предложение за избор на постоянни комисии на Общинския съвет Предложение за  съгласие за искане до Министерството на отбраната за предоставяне на средства за изграждане на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 год. от с.Горни Лом Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2019 год. Предложение актуализация на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене

Read more

СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ, ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА И ПОДПИСВАНЕ НА КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА 12.11.2019 ГОД. ОТ 12.30 ЧАСА , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ

О   Б   Я   В   А   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН СВИКВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 12.11.2019 ГОД. ОТ 12.30 ЧАСА , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД : ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА И ПОДПИСВАНЕ НА КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ :                        – НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ

Read more

Провеждане на конкурси

О   Б   Я   В   А за   провеждане  на  конкурси  за:  117  (сто и седемнадесет)  вакантни длъжности  в Съвместното командване на силите и 3 (три ) вакантни  длъжности  във Военно-географската служба  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни  или висши  училища, в страната  и  в  чужбина   ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600

Read more

На 20.09.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

Уведомяваме Ви, че на 20.09.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Предложение за  изменение на решение № 516 взето с протокол № 44/26.06.2019 г. на ОбС Чупрене и приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски фонд в землището на с. Горни Лом, община Чупрене в отдели: 88”в”, 88 „в”, 88”к”; 2.Предложение за 

Read more

Обява

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Предложение за изпълнение на бюджета – не събираеми такси за ползвани телефонни услуги                    2.Предложение за разпореждане с общинско имущество – огледна сеч на дърва за огрев за нуждите на местното население                    3.Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни Лом

Read more
1 2 3 4 5 10