Уведомяваме Ви, че на 23.08.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Предложение за    приемане план за работа на Общински съвет за второ полугодие на 2018 год.                                      2.Предложение за  актуализация на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Предложение за включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2018/2019 учебна година Предложение за включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2018 ГОД. ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ

Read more

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересувани лица ,че със Заповед № 196 / 16.05.2018 г г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ, в обхват в обхват УПИ ІІ – 656 “за еко селище“ и УПИ ІІІ – 657 “за еко селище“, кв.61, с. Чупрене,Община Чупрене на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Показателите на обекта са както следва :   УПИ IІ – 656 е с

Read more

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересувани лица,че със Заповед № 177 / 02.05.2016 г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект  за подробен устройствен план на УПИ I-646, кв.57, по плана на с.Върбово, Община Чупрене, област Видин по реда на чл. чл.16, ал.1 и чл. чл.124а, ал.2 и ал.7от ЗУТ. УПИ I646 е с устройствена територия за”жилищни нужди”и се спазват следните нормативи: – плътност на застрояване                      – до 60 %. – интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2. – озеленена

Read more

ОБЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД.

                       НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.01.2018 ГОД. ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.                                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                                                ВАНЬО КОСТИН

Read more

Уведомяваме Ви, че на 21.12.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния проект на дневен ред :

1.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год. Предложение за определяне на представител на Община Чупрене в Комисията за изработване на областна здравна карта. Предложение за приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на Община Чупрене Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен търг с явно наддаване Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен търг с явно наддаване Предложение за създаване на общинско предприятие „Общинско лесничейство”

Read more

Уведомяваме Ви, че на 24.11.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния проект за дневен ред

1.Предложение за откриване на процедура за закупуване на камион за дейности по благоустрояване на населените места от общината, поддръжка и зимно почистване на общинските пътища 2.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год. Предложение за промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства», с адрес с.Върбово, ул. «Първа» № 65 на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства» Предложение

Read more
1 2 3 4 5 7