https://www.livechatalternative.com/

Провеждане на конкурс във Военноморските сили

О   Б   Я   В   А   за   провеждане  на  конкурс  във Военноморските сили  за приемане  на  служба  в  доброволния резерв на лица, завършили средни  или  висши  училища, в страната  и  в  чужбина   ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  СРОКА  И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ  В:   ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

Read more

На 29.05.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автобус УАЗ 452 А, с регистрационен номер ВН 2074 ВН Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автобус УАЗ 452 А, с регистрационен номер ВН 2074 ВН Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автомобил ГАЗ-53, самосвал, с регистрационен номер ВН 2867 Предложение откриване на процедура

Read more

На 07.05.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги през 2021 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене Предложение за кандидатстване на община Чупрене с проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Чупрене” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Приоритетна ос

Read more

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат

За вас работодатели     Дирекция “Бюро по труда”- Белоградчик уведомява работодателите от общините Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:   Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат: безработни лица на първите 5 работни места

Read more

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА – ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”  МТСП О  Б   Я   В   А   ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ  ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА – ДОМАШЕН ПОМОЩНИК Право на кандидатстване за предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата имат лицата: – с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; – на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани

Read more

Провеждане на конкурс за военни формирования на Сухопътните войски

О   Б   Я   В   А за   провеждане  на  конкурс  за:   165 (сто шестдесет и пет) вакантни длъжности  във военни формирования  на  Сухопътните войски     за приемане на военна служба на лица,   завършили граждански  средни  или висши  училища, в   страната  и  в  чужбина ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 /

Read more

Уведомяваме Ви, че на 12.02.2020 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин 2.Предложение за  приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН при Община Чупрене за 2019 год. 3.Предложение за приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с

Read more
1 2 3 4 5 11