Заседание на ОБС Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

Уведомяваме Ви, че на 31.05.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

(още…)

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2016г.

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.05.2017 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

                                                    

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ

Завод „Миджур“, с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин

ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ

На основание чл.115, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

ОБЯВА

Открит  обществен достъп до документи по чл.112,ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж,ал.4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Завод „Миджур“, с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин

с оператор: „Видекс“АД, гр.София

(още…)

на 27.02.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 27.02.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

                    1.Предложение за приемане на Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2016 год.

 2.Предложение за приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН за 2016 год.

 3.Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила на детето за 2016 год. и Общинска програма за закрила на детето 2017 год. в Община Чупрене

4.Предложение за  приемане на Годишен доклад по Плана за действие на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

5.Предложение за приемане на Общински план за младежта за 2017 год.

6.Предложение за  приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене за 2017 год.

7.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

8.Предложение за отмяна на Решение № 164 от 26.01.2017 год., поради неспазена процедура за обществено обсъждане

9.Предложение за изготвяне на ПУП – план за регулация и план за застрояване на ПИ 145007, от КВС на с.Репляна, общ.Чупрене, обл.Видин и промяна предназначението на земята.

 10.Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез търг с явно наддаване.

                  11.Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

                  12.Разни

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/        

                                                                                        БОГОМИЛ СТАНКОВ

На 26.01.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 26.01.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

(още…)

а 21.12.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 21.12.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

(още…)

Заседание на ОБС с.Чупрене на 28.10.2016 год. от 09.30 ч.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 28.10.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

(още…)

на 29.09.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 29.09.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД  И МАТЕРИАЛИ

(още…)

1 2 3 4 5 6