https://www.livechatalternative.com/

Обява за военна служба-актуализирана към 05.11.2021г.

О Б Я В А   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г. *В Командването за логистична поддръжка – 2 /две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г. *В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок

Read more

Обява за военна служба

О Б Я В А ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г. *В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 26.11.2021г. *В Сухопътните войски – 260 /двеста и шестдесет/ длъжности. Срок за

Read more

Обява за военна служба

О Б Я В А   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г.   *В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 26.11.2021г.     ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:   ВОЕННО ОКРЪЖИЕ –

Read more

З А П О В Е Д № 336/07.07.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 174 от Протокол № 23 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус УАЗ 452 А, година

Read more
1 2 3 4 5 16