ОБС заседание на 31.03.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 31.03.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

(още…)

Заседание ОБС на 29.02.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 29.02.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

                   1. Предложение за   приемане на Отчет за изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата от общината през 2015 год. под формата на субсидия

                   2.Предложение за  приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене за 2016 год.

                   3.Предложение за  приемане на Годишен доклад по Плана за действие на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

                   4.Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила на детето за 2015 год. и Общинска програма за закрила на детето 2016 год. в Община Чупрене

                   5.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупренев Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

                   6.Предложение за актуализация на Общинския план за развитие на Община Чупрене за периода 2014 – 2020 год.

                   7. Предложение за   приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН за 2015 год.

                   8.Предложение за   одобряване на подписан от Кмета на Община Чупрене Протокол за разпределение собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Чупрене

                   9.Предложение  приемане на Програма за управление на Община Чупрене за срока на мандат 2015-2019 год.

                   10.Предложение за приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда за 2015 год.

                   11.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 086016, землище с.Търговище

                   12.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 306001, землище с. Горни Лом

                   13.Предложение за ползването на пасища, мери и ливади в Община Чупрене за 2016 год.

                   14.Предложение за предоставянеза ползване на общински пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанска 2015/2016 год.

                   15.Предложение за отдаване за ползване на отдели от ОГТ

                   16.Разни

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:        

 БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

 

Материали ДНЕВЕН РЕД

 Предложетие на отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата през 2015 год. под формата на субсидия

Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене за 2016 г.

Предложение годишен доклад роми

Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила на детето за 2015 год.

Общинска програма за закрила на детето 2016 год. в Община Чупрене

Предложение ВиК общо събрание

Предложение за актуализация на Общинския план за развитие на Община Чупрене за периода 2014 – 2020 год.

Предложение за Отчетен доклад  МКЗБППМН за 2015г.

Предложение одобрение подпис протокол ВиК

Предложение приемане на програма за управление на Община Чупрене за срока на мандат 2015-2019 год.

Предложение за приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.

Предложение продажба общински имот с.Търговище

Предложение продажба общински имот с.Горни Лом

Предложение за ползването на пасища, мери и ливади в Община Чупрене за 2016год.

Предоставяне за ползване на общински пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанска 2015/2016 год.в Община Чупрене

Предложение за отдаване за ползване на отдели от ОТГ

Предложение Културен календар на община Чупрене за 2016г.

 

 

 

 

 

 

на 29.01.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на ОБС Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 29.01.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

(още…)

Заседание ОБС на 18.12.2015 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 18.12.2015 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

(още…)

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНE НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОД.

 

О   Б   Я   В   А

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНEНА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА25.11.2015 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

Председателят на ОБС Чупрене свиква съвета на заседание на 12.11.2015 год. от 13.00 часа

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580  факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

                   На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 12.11.2015 год. от 13.00 часа при следния предварителен дневен ред :

(още…)

1 2 3 4 5