Информация по предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” – етап 3

    Агенция за социално подпомагане

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схемаза предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ:BG051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма

            „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

(още…)

1 3 4 5