СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА

О   Б   Я   В   А

 

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН СВИКВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :

                   1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА И ПОДПИСВАНЕ НА КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ :

                       –НОВОИЗБРАНИТЕОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ;

                       –НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ;

                       –НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ГОРНИ ЛОМ, ДОЛНИ ЛОМ, РЕПЛЯНА, СРЕДОГРИВ И ТЪРГОВИЩЕ.

                   2.ОТКРИВАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ОТ НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

 

                   ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Е  ОТКРИТО.

 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.

О   Б   Я   В   А

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА28.11.2014 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

 

     

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

         ВАНЬО КОСТИН

                                                                                                                                         

 

      

Информация по предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” – етап 3

    Агенция за социално подпомагане

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схемаза предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ:BG051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма

            „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

(още…)

1 3 4 5