https://www.livechatalternative.com/

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ І.С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Чупрене, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на

Read more