https://www.livechatalternative.com/

Публично обсъждане на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.   Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, проектът за «Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация» се публикува на интернет страницата на Община Чупрене за обществени консултации, като заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването му на

Read more

Обществено обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ ще се проведе в с. Чупрене

    Обществено обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ ще се проведе в с. Чупрене   Обществено обсъждане за гражданите на община Чупрене на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ ще се проведе в залата на община Чупрене, с. Чупрене на 09 февруари 2024 година, петък, от 10,30 до 11,30 ч. Концепцията съдържа проектна идея, изпълнявана в партньорство, която адресира нуждите на повече от една община.

Read more

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ЗА 2024 Г.

    ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ЗА 2024 Г. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кметът на община Чупрене отправя покана до жителите на общината, представители на бизнеса и други заинтересовани лица за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет за 2024 г. Обсъждането ще се проведе на 29.01.2024 г. от 10:30 ч. в Заседателна зала община Чупрене. Материали за проекта на бюджет на община Чупрене

Read more

Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или обслужващи хора с трайни увреждания в община Чупрене

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване, включително на Портала за обществени консултации, се предоставя възможност заинтересованите лица да направят предложения и становища по настоящия проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или обслужващи хора с трайни увреждания в община Чупрене. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани и в деловодството на Община Чупрене на адрес: обл. Видин,

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ЗА 2023 Г.   На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кметът на община Чупрене отправя покана до жителите на общината, представители на бизнеса и други заинтересовани лица за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет за 2023 г.           Обсъждането ще се проведе на 05.09.2023 г. от 10:00 ч. в салона на Читалище „Христо Ботев“ . Материали за проекта на бюджет на

Read more

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ОТЧЕТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2022Г. НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ОТЧЕТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2022Г. НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ     Съгласно чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Чупрене отправя покана за участие в публично обсъждане на: Отчета за изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинския дълг за 2022г. на Община Чупрене. Обсъждането ще

Read more
1 2 3 8