Обществено обсъждане за актуализация на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Наредба за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 25.09.2018 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

 

Публикувана на 11.09.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

Обява за обществено обсъждане допълнение на Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  допълнението на Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 21.08.2018 год.

 

Предложение и мотиви

 

Публикувана на 08.08.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Ваньо Костадинов Костин – Кмет на Община Чупрене

За актуализация на Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Чупрене                                   

 

 

 

                ОТНОСНО: Допълнение разпоредбите на  Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Чупрене                                                                     

1.Създава се нов чл.33а към  Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Чупрене, както следва:

Чл. 33А. (1) Добитък, пуснат в селскостопански земи в нарушение на тази Наредба и други законови разпоредби, както и на всички видове скитащи животни /коне,прасета, крави, кучета/ собственост на земеделски кооперации, арендатори, граждани или на неизвестно лице, се задържа  в общинските капани при съдействие от ветеринарните органи и РПУ

(2).Освен разноските за изхранване и гледане на животните, задържани в капана, собственикът заплаща глоба в размер на 5,00 лева на ден за престоя в общинския капан.

(3). Хванатите безстопанствени животни, които са неидентифицирани и нечипирани, ще се освобождават след заплащане  и на разходите по чипирането.

(4). Когато добитъкът не бъде потърсен в 14-дневен срок от задържането или ако в 7-дневен срок от уведомяването, собственикът не заплати разноските по храненето и гледането на животните и дължимото обезщетение за причинените вреди, животните се продават от Общината  на търг. От получената сума се удържа дължимото обезщетение за причинени вреди, разноски по гледане , хранене на животните, както и дължимата глоба .

(5). Ако в срок 3 месеца от съобщението, когато собственикът на животните е известен и 6 месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен и той не се яви, за да получи остатъка от сумата, последната се внася в приходната сметка по тази Наредба.

(6). При самоволно освобождаване    на животните от капана на нарушителя се налага глоба от 50.00лв. и възстановяване на щетите.

 

                 МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допълва разпоредбите на Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Чупрене , с цел осигуряване на безопасна епизоотична среда, подобряване опазване на хигиената в населените места на общината, безопасността и сигурността на населението и опазване на селскостопанското, и друго имущество на територията на Община Чупрене.

 

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът на актуализация на  Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Чупрене е публикуван на сайта на Община Чупрене, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и изразят становища.

 

 

Обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни,  Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 09.08.2018 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

Публикувана на 26.07.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

Обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни,  Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 26.06.2018 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

Публикувана на 12.06.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

Обществено обсъждане актуализацията на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на   Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 25.06.2018 год.

 

 

 

Предложениe и мотиви

 

 

Публикувана на 11.06.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

Обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 29.05.2018 год.

 

 

Предложение и мотиви

 

 

Публикувана на 15.05.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

Обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 12.01.2018 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

Публикувана на 29.12.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

Предложение Приемане на Наредба за приемане и упражняване на правата на собственост на общината върху търговски дружества и предприятията, създадени с общинско участие

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Ваньо Костадинов Костин -Кмет на Община Чупрене

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за приемане и упражняване на правата на собственост на общината върху търговски дружества и предприятията, създадени с общинско участие , предлагам да вземете следното решение:

(още…)

Обществено обсъждане актуализацията на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Наредба за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 28.11.2017 год.

 

 

Предложение и мотиви

Публикувана на 15.11.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

1 2 3