https://www.livechatalternative.com/

НОВО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2022 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.                     ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНАТА ПОКАНА КЪМ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ.                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                      

Read more

Обществено обсъждане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 04.04.2022г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в сградата на Община Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55 и по електронен път на e-mail: [email protected]

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.03.2022 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.                     ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНАТА ПОКАНА КЪМ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ.                                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                                                АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Read more

Обществено обсъждане на интегриран план за развитие на община Чупрене за периода 2021 – 2027г.

    П О К А Н А   ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 2021-2027 г.   На основание чл. 20 от Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие приет с пмс № 183 от 04.08.2020 г.. изработен  по Закона за регионално развитие и „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО)за периода 2021 – 2027г.“ одобрени от министерство на регионалното развитие и благоустройството на

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

  П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОД. НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ        Кметът на Община Чупрене – Анжело Добричов, на основаниечл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите от Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чупрене, кани жителите на община Чупрене, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства

Read more

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected] в срок до 19.02.2021 год.       Предложение и мотиви      

Read more

Покана-обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 година

  ПОКАНА   от  Анжело  Добричов –  кмет на община Чупрене                     за участие в обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 година                        УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомявам Ви, че на основание чл. 66 от ЗМСМА е изготвен Проект  на  План сметката за приходите и разходите на такса Битови отпадъци за 2021 год. В предвид на това, че Община Чупрене сама извършва сметосъбирането, сметоизвозването, и поддържане чистотата на територията на общината, и от 2011

Read more

Обществено обсъждане за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected]  в срок до 17.11.2020 год.       Предложение и мотиви НАРЕДБА

Read more
1 2 3 6