https://www.livechatalternative.com/

Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ   ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Чупрене съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община Чупрене се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него. Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Чупрене, с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“

Read more

Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ   ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Чупрене съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община Чупрене се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него. Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Чупрене, с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“

Read more

Обществено обсъждане на интегриран план за развитие на община Чупрене за периода 2021 – 2027г.

    П О К А Н А   ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 2021-2027 г.   На основание чл. 20 от Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие приет с пмс № 183 от 04.08.2020 г.. изработен  по Закона за регионално развитие и „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО)за периода 2021 – 2027г.“ одобрени от министерство на регионалното развитие и благоустройството на

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

  П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОД. НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ        Кметът на Община Чупрене – Анжело Добричов, на основаниечл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите от Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чупрене, кани жителите на община Чупрене, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства

Read more

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected] в срок до 19.02.2021 год.       Предложение и мотиви      

Read more

Покана-обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 година

  ПОКАНА   от  Анжело  Добричов –  кмет на община Чупрене                     за участие в обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 година                        УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомявам Ви, че на основание чл. 66 от ЗМСМА е изготвен Проект  на  План сметката за приходите и разходите на такса Битови отпадъци за 2021 год. В предвид на това, че Община Чупрене сама извършва сметосъбирането, сметоизвозването, и поддържане чистотата на територията на общината, и от 2011

Read more

Обществено обсъждане за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected]  в срок до 17.11.2020 год.       Предложение и мотиви НАРЕДБА

Read more

Обществено обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 год. на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 год. на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected]  в срок до 10.06.2020 год.       Предложение и мотиви   Стратегия общинска собственост 2019-2023     Публикувана на 27.05.2020

Read more

Обществено обсъждане на актуализация Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 30.05.2020

Read more

Обществено обсъждане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Кметът на община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected] в срок до 30.05.2020 год.       Предложение и мотиви   Програма-кучета- Община Чупрене- 2020г.     Публикувана на 30.04.2020 год.

Read more
1 2 3 6