https://www.livechatalternative.com/

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

  П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОД. НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ        Кметът на Община Чупрене – Анжело Добричов, на основаниечл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите от Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чупрене, кани жителите на община Чупрене, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства

Read more

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected] в срок до 19.02.2021 год.       Предложение и мотиви      

Read more

Покана-обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 година

  ПОКАНА   от  Анжело  Добричов –  кмет на община Чупрене                     за участие в обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 година                        УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомявам Ви, че на основание чл. 66 от ЗМСМА е изготвен Проект  на  План сметката за приходите и разходите на такса Битови отпадъци за 2021 год. В предвид на това, че Община Чупрене сама извършва сметосъбирането, сметоизвозването, и поддържане чистотата на територията на общината, и от 2011

Read more

Обществено обсъждане за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected]  в срок до 17.11.2020 год.       Предложение и мотиви НАРЕДБА

Read more

Обществено обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 год. на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 год. на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected]  в срок до 10.06.2020 год.       Предложение и мотиви   Стратегия общинска собственост 2019-2023     Публикувана на 27.05.2020

Read more

Обществено обсъждане на актуализация Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 30.05.2020

Read more

Обществено обсъждане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Кметът на община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected] в срок до 30.05.2020 год.       Предложение и мотиви   Програма-кучета- Община Чупрене- 2020г.     Публикувана на 30.04.2020 год.

Read more

Обществено обсъждане актуализацията на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Кметът на община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected]  в срок до 25.05.2020 год.     Предложение и мотиви     Публикувана на 24.04.2020 год. Внесени предложения

Read more

Обществено обсъждане на нова Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на НОВА Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 25.05.2020 год.       Предложение и мотиви   Линк към Наредбата може да видите ТУК

Read more

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ОБЯВА   За обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се

Read more
1 2 3 4 7