Обществено обсъждане актуализацията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: ob_chuprene@abv.bg в срок до 24.07.2017 год.

Предложение и мотиви

Публикувана на 10.07.2017 год.
Внесени предложения …. бр.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ТУРИСТИЧЕСКА И СКИ-ЗОНА „МИДЖУР“ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на  03.07.2017 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Туристическа и ски-зона (ТСЗ) Миджур, землище на с. Горни Лом, община Чупрене, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

(още…)

обществено обсъждане актуализацията на Наредба за управление на общинските пътища в Община Чупрене

 

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на Наредба за   управление на общинските пътища в   Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 03.07.2017 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

 

Публикувана на 19.06.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

Обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

 

 

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община   Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 18.05.2017 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

Публикувана на 04.05.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

ОБЯВА За обществено обсъждане Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в Община Чупрене

 

               Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:ob_chuprene@abv.bg  в срок до 23.03.2017 год.

 

 

Предложение и мотиви

 

Публикувана на 09.03.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

За обществено обсъждане Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Чупрене

              

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:ob_chuprene@abv.bg  в срок до 23.03.2017 год.

 

 

 

Предложение  и Мотиви

 

 

Публикувана на 09.03.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

 

Обществено обсъждане на актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

 

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община   Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:ob_chuprene@abv.bg  в срок до 21.03.2017 год.

 

 

Предложение и мотиви

 

 

Публикувана на 07.03.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

ОБЯВА За обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

 

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община   Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:ob_chuprene@abv.bg  в срок до 03.03.2017 год.

 

 

Предложение и мотиви

 

Публикувана на 17.02.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

Обява за обществено обсъждане за допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

               Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане за допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското  имущество на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:ob_chuprene@abv.bg в срок до 20.02.2017 год.

 

 

Предложение

Мотивиран доклад

 

Публикувана на 07.02.2017г.

Внесени  предложения ………….. бр.

1 2