https://www.livechatalternative.com/

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ТУРИСТИЧЕСКА И СКИ-ЗОНА „МИДЖУР“ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на  03.07.2017 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Туристическа и ски-зона (ТСЗ) Миджур, землище на с. Горни Лом, община Чупрене, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Read more

обществено обсъждане актуализацията на Наредба за управление на общинските пътища в Община Чупрене

  Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на Наредба за   управление на общинските пътища в   Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 03.07.2017 год.       Предложение и мотиви     Публикувана на 19.06.2017 год. Внесени предложения …. бр.

Read more

Обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

    Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община   Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 18.05.2017 год.       Предложение и мотиви   Публикувана на

Read more

ОБЯВА За обществено обсъждане Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в Община Чупрене

                 Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected]  в срок до 23.03.2017 год.     Предложение и мотиви

Read more

За обществено обсъждане Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Чупрене

               Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected]  в срок до 23.03.2017 год.       Предложение  и Мотиви     Публикувана на

Read more

Обществено обсъждане на актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

  Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община   Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected]  в срок до 21.03.2017 год.     Предложение и мотиви     Публикувана на 07.03.2017 год.

Read more

ОБЯВА За обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

  Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община   Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected]  в срок до 03.03.2017 год.     Предложение и мотиви   Публикувана на 17.02.2017 год. Внесени

Read more

Обява за обществено обсъждане за допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

               Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане за допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското  имущество на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected] в срок до 20.02.2017 год.     Предложение Мотивиран доклад   Публикувана на 07.02.2017г. Внесени  предложения ………….. бр.

Read more
1 4 5 6