П О К А Н А

 

П О К А Н А

 

Община Чупрене набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2019 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи  на място в общинска администрация Чупрене, по пощата на адрес: Община Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55, с.Чупрене или по електронен път на адрес: ob_chuprene@abv.bg.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор в следните направления:

  1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
  2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.
  3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.
  4. Индивидуални кандидатури.

В срок до 30 май 2019 г. комисия, назначена от кмета на Община Чупрене, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.

В срок до 15 юни 2019 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областен управител – област Видин.

 

Формуляр за кандидатстване

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Мотивационно писмо

 

 

П О К А Н А

 

Кметът на община Чупрене отправя покана до деца от всички училища, читалища, институции за социални услуги за деца, неправителствени организации, работещи с деца,  на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса и други на територията на община Чупрене за кандидатстване и избор на  членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата в следните направления:

1.     Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2.     Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3.     Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4.     Индивидуални кандидатури

За членове на съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години и местоживеене на територията на община Чупрене. Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените по-горе направления.

            Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

o      Активност

o      Креативност

o      Толерантност

o      Ангажираност към обща кауза

o      Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии

o      Ориентираност към  резултати

o      Организаторски умения

o      Доказани умения да работи,мотивира и обединява децата от областта

o      Умения за изказване на позиция от името на другите деца от областта

o      Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа

Кандидатите за членове на Съвета на децата изпращат документи за кандидатстване – Приложение № 1 – Формуляр за кандидатстване в срок до 24 май 2017 г., като кандидатите по направление 1, 2 и 3 задължително прилагат и протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

 

Документите могат да бъдат изпращани по пощата на адрес:

3950 с. Чупрене, ул. „Асен Балкански” 55, Общинска администрация – Чупрене

или на e-mail: ob_chuprene@abv.bg

 

Формуляр за кандидатстване