https://www.livechatalternative.com/

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

                                                                                                                                  Дата:                                                                                                                    Утвърждавам :                      

Read more

Договор 06.07.2021 год.

За продажбата на прогнозни количества дървесина на корен от обект № 21001, отдел 79 подотдел „а“ и „т“, на територията на Община Чупрене.   Днес, 06.07.2021 год.  в с. Чупрене, се сключи настоящият  договор между: Община Чупрене, с адрес: с. Чупрене, ул.“Асен Балкански” № 55, ЕИК 000159700, представлявано от Анжело Цветанов Добричов, в качеството му на Кмет на Община Чупрене и Татяна Бориславова – счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и „Арсов-90“ЕООД, с адрес: област Монтана,Община Чипровци,

Read more
1 2 3 4