https://www.livechatalternative.com/

Протокол 18.06.2021

Днес 17.06.2021 г. в с.Чупрене се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №21001,отдел 79 подотдел „а“ и “т“ в землището на с. Горни Лом,Община Чупрене,с начална цена на асортимента /обекта е 71253,00/седемдесет и една хиляди двеста петдесет и три лева/ без ДДС.   Точно в 13:30 часа се събра комисия,назначена със Заповед №   307   от 17.06.2021 г. на  Кмета на Община Чупрене, в състав:               Председател:     адв. Камелия Бакалеева    

Read more

Заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на сечище на територията на Община Чупрене за обект № 1 ,отдел 101,подотдели „б,г,д“,открита със Заповед №289 / 14.09.2020г

Заповед № 302/ 28.09.2020г.

Read more

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 1 отдел 101 подотдел“б“,“г“„д“ в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №289/14.09.2020г. Договор Условия за търг Приложения обект 1

Read more
1 2 3 4