https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на

Read more

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ   Публичното обсъждане ще се проведе на 15.08.2022 година от 9:00 в Заседателната зала на Община Чупрене трети етаж.   ПРИЛОЖЕНИЯ: Предл. отчет бюджет 2021 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 IB3_2021_4_5511_RA B3_2021_4_5511 IB3_2021_4_5511_KSF       Иван Велков Председател на Общински съвет – Чупрене

Read more

Одобрен проект за изменение на ПУП – с.Горни Лом

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   на  основание  чл.129  ал.2 от  ЗУТ   Общинска Администрация Чупрене уведомява всички заинтересувани лица , че със Заповед № 56 от 27.02.2020 год. е одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват на УПИ ІІ-001424, отреден „за производствени-складови дейности”, с който се създава нов квартал № 1 в местност „Коло” и съществуващия УПИ ІІ-001424 се разделя на два нови урегулирани поземлени

Read more

Обявление на Общински съвет – Чупрене, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик, за мандат 2020– 2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Общински съвет – Чупрене, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик, за мандат 2020– 2024 г.   Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани; 2. Да са на възраст от 21 до 68 години; 3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват; 4. Да имат завършено най-малко средно образование; 5. Да не са

Read more
1 2