https://www.livechatalternative.com/

Процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

    З А П О В Е Д  № 150 / 15.04.2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 45 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 22424.116.27 /двадесет и две хиляди четиристотин двадесет

Read more

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом пасище по чл.37и ал.13

З А П О В Е Д № 151 / 15.04.2020 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.13 във връзка с чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 46 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на

Read more

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом пасище по чл.37и ал.14

З А П О В Е Д № 152 / 15.04.2020 г.   На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.14 във връзка с чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 46 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището

Read more

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището на с.Чупрене по чл.37и ал.13

З А П О В Е Д № 153 / 15.04.2020 г.   На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.13 във връзка с чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 47 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището

Read more
1 2 3