https://www.livechatalternative.com/

Заявление по 37и., ал.5 от ЗСПЗЗ относно годишен план за паша за 2024г.

Заявленията се подават по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация. Списък с необходимите документи, които се подават: ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37 И ,АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ; ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.37И , АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ; УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ; АКТУАЛЕН ОПИС КЪМ 2024Г. НА ВИДОВЕТЕ И БРОЯ ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ;ЖИВОТНИ,ОТГЛЕЖДАНИ В

Read more

Годишен план за паша имоти за индивидуално ползване 2024г.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство

Read more

КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ ПАША: СПИСЪЦИ С ИМОТИ ,РАЗПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОМИСИЯТА ОТ КОЙТО УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА ИЗБЕРАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ ИМОТИ И СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024г. СЪС СРОК 5 СТОПАНСКИ ГОДИНИ.

1.“Техком“ ЕООД ДОЛНИ ЛОМ-ТЕХКОМ РЕПЛЯНА-ТЕХКОМ ТЪРГОВИЩЕ-ТЕХКОМ 2. ЗП „Ани Ванков Суйков“ РЕПЛЯНА-АНИ СУЙКОВ 3. „Ребел“ ЕООД ГОРНИ ЛОМ-РЕБЕЛ ДОЛНИ ЛОМ-РЕБЕЛ СРЕДОГРИВ-РЕБЕЛ ЧУПРЕНЕ-РЕБЕЛ 4. ЗП „Любен Илиев Михайлов“ ГОРНИ ЛОМ-ЛЮБЕН (1) 5. „Био Ангус Груп“ ООД ВЪРБОВО-БИОС АНГУС ГРУП ОК ПРОТОПОПИНЦИ-БИОС АНГУС ГРУП ОК СРЕДОГРИВ-БИОС АНГУС ГРУП ОК ТЪРГОВИЩЕ-БИОС АНГУС ГРУП ОК  

Read more
1 2 3 4