https://www.livechatalternative.com/

Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин

Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин   Програмa: Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020 Приоритетна ос 3: НАТУРА2000 и биоразнообразие Наименование на процедура Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България Код на процедура BG16M1OP002-3.019 Име на проекта:  Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин Договор N: BG16M1OP002-3.019-0007-C01 Обща цел: Изграждане, развитие и подържане на споделена визия за екологична мрежа

Read more