Завод „Миджур“, с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин

ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ

На основание чл.115, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

ОБЯВА

Открит  обществен достъп до документи по чл.112,ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж,ал.4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Завод „Миджур“, с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин

с оператор: „Видекс“АД, гр.София

с предмет на дейност: приемане, съхранение на взривни вещества и производство на взривни вещества за граждански цели.

Компетентен орган по издаване на решението  за одобряване на актуализирания доклад за безопасност, е изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 /един/ месец, всеки работен ден в периода от 03.05.2017г. до 03.06.2017г.,в сградата на община Чупрене, ул. „Асен Балкански“ №55, етаж 2, стая № 26, всеки работен ден от 09:00ч. до 16:00ч. и интернет страницата  на община Чупрене – http://chuprene.com

Лице за контакти: Георги Груев, гл.специалист „Екология и ОМП“ , тел.0882 314 835, ел.адрес: ob_chuprene@abv.bg.

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Доклад за безопасност

Нетехническо резюме на доклад

Вътрешен авариен план

Приложения