Заседание на ОБС Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

Уведомяваме Ви, че на 31.05.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

                  1.Предложение за приемане на План за работа на Общинския съвет за второ полугодие на 2017 год.

2.Предложение за избор на представител на Общински съвет Чупрене за Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” АД гр.Видин на 05.06.2017 год.

3.Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги през 2018 год., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Чупрене

4.Предложение за актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

5.Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз за 2016 год.

6.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Ангел Иванов Аврамов б.ж. на с. Върбово

7.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Кирил Ангелов Маричов б.ж. на с. Репляна

8.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 020016 землище с.Долни Лом.

9.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 090004 землище с.Репляна

 1. Предложение за продажба на пакет общински имоти землище с.Протопопинци
 2. Предложение за продажба на общински имот пл. № 222 кв.19 по регулационния план на с.Чупрене

12.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния с проект “Common flood and flood sequel biohazard pollution prevention strategy and measures” (“Обща стратегия и мерки за предотвратяване на замърсяването от бедствия и наводнения”)

 1. Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния с проект “Green activities for promotion of cultural and natural heritage in the region Calafat – Chuprene („Зелени дейности за популяризиране на културното и природно наследство в региона Калафат – Чупрене”)
 2. Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния с проект “Flood Prevention for the Municipalities of Chuprene and Plenitsa” („Превенция на наводненията за общините Чупрене и Пленица“)
 3. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „ВАЗ 21102”
 4. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – товарен автомобил „ГАЗ 53”
 5. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – товарен автомобил „ГАЗ 53А”
 6. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – специален автомобил „ИФА Л 60”
 7. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „РЕНО РАПИД”
 8. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „УАЗ 452 В”
 9. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „ХОНДА СИВИК”
 10. Отговор на възражение, направено от ПГ на ПП ГЕРБ в Общински съвет Чупрене, Вх.№ 71/19.04.2017 год., против Решение № 188, взето с Протокол № 17 от 12.04.2017 год.
 11. Разни

 

 

БОГОМИЛ СТАНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ: