https://www.livechatalternative.com/

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ТУРИСТИЧЕСКА И СКИ-ЗОНА „МИДЖУР“ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на  03.07.2017 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Туристическа и ски-зона (ТСЗ) Миджур, землище на с. Горни Лом, община Чупрене, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Чупрене с адрес: с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“ №55, Телефон, факс, e-mail 09327/2580  факс: 09327/2402, [email protected], Лице за връзка:  Ваньо Костин, кмет на община Чупрене.

Общият устройствен план се разработва на основание чл. 105 на ЗУТ и § 123, ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от Община Чупрене на база Решение № 372/26.06.2014г. на Общинския съвет.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Чупрене.

ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Главната цел на Общия устройствен план на ТСЗ „Миджур“ е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на среда за летни и зимни форми за спорт и отдих в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия.

Главната цел и специфичните цели на плана са изведени на база изискванията на Техническото задание за изработване на ОУП на ТСЗ, резултатите от допълнителните проучвания и анализа на актуалната обстановка, постановките на стратегическите и секторните документи на общинско и по-високо териториално ниво и релевантните нормативни разпоредби. 

Основните задачи на плана, така както са формулирани в техни­чес­кото задание и обясни­телната записка, про­­изтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 за съдържанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състояние на общинската територия, нейната структура, фун­к­ции и начини на земе­пол­зване, селищна мре­жа, транспортна и инфра­струк­турна съоръже­ност и действащи охранни режими по специални закони, както са формулирани по-долу.

Постигането на Главната цел на плана се свързва с изпълнението на следите задачи:

  • определяне на териториалният обхват за пространствено раз­витие на туристическата и ски-зона до 2035 г.;
  • определяне на трасетата и структурата на ски-пистите и ту­рис­тичес­ките маршрути за лятно и зимно ползуване;
  • определяне на трасетата на лифтовите съоръжения;
  • определяне на вътрешната структура и елементите на функционалната сис­тема „от­дих и спорт“;
  • определяне на функционалното предназначение на отделните видове терени, съ­об­разно трасетата на пистите и съоръженията и структурата на функционалната сис­­тема „от­дих и спорт“;
  • организиране и локализиране на основните елементи на обслужващата сфера;
  • определяне на комуникационната достъпност и паркирането;
  • развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи;
  • създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
  • разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП на туристическа и ски-зона „Миджур”.

В обхвата на ОУП попадат части от две защитени зони от Натура 2000 – BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ по директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Западен Балкан“ BG0002002 по директивата за опазване на дивите птици поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ което ще се проведе на 04.08.2017 г. от 11.00 часа в салончето на Читалище с.Чупрене.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Чупрене, с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“ №55, ст.№ 21 всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: http://chuprene.com

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Чупрене, ст.№ 21, на факс 09328/2580 или на електронна поща : [email protected]

 

Лица за връзка по провеждане на консултациите : ВАНЬО КОСТИН – тел. 0885024887

АСЕН ДЖУНИНСКИ – 0885032405

Краен срок за подаване на възражения  и   изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 02.08.2017 г.

 

***   ***

Схема проектни намеси по видове територии

Общ устройствен план на Туристическа и ски зона „Миджур“