На 27.07.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

Уведомяваме Ви, че на 27.07.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за актуализация на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Чупрене

2.Предложение за актуализация на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Чупрене

3.Предложение за вземане на решение за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на текущ ремонт на общинските пътища за 2017 год..

4.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год.

5. 27.07.2017 5.Предложение за оказване на съдействие на Народна читалище „Христо Ботев 1897” с. Чупрене за спонсорство, относно закупуване на детски национални носии.

6.Предложение за включване на Детска градина „Христо Ботев” с. Горни Лом в списъка на защитените детски градини

7.Предложение за включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене в списъка на защитените детски градини

8.Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените училища

  1. 9.Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените училища

10.Предложение за предоставяне за ползване на общински пътища, попадащи в масивите за ползване на стопанска 2016/2017 год.

11.Предложение за закупуване на джип 4х4 за нуждите на бюджетна дейност „Общинска гора”

12.Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, ПИ № 229011, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда – вила, находящ се в землището на с.Чупрене

13.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Иван Костадинов Луков с. Горни Лом

  1. Разни

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ