https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на разработената нова Програма за опазването на околната среда

Съгласно чл.26, ал2 от Закона за нормативните актове , в законно установения срок от 30 дни , Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда, като предложенията и становищата по нея се приемат в деловодството на община Чупрене и на e-mail : ob_ chuprene @ abv.bg  в срок до 30.08.2017г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Ваньо Костадинов Костин – кмет на община Чупрене

за разработването на общинска програма за опазване на околната среда

 

Предлаганата Програма за опазване на околната среда на Община Чупрене 2017 – 2020 г. е  изготвена в съответствие с актуалните изисквания на Закона за опазване на околната среда на Р България. Тя цели актуализация на предходната Програма за опазване на околната среда на общината и постигане на съответствие с актуалните законови изисквания в областта на околната среда.

Разработена е при спазване на указанията, дадени от Министерството на околната среда и водите за изготвяне на общинските програми за опазване на околната среда и е с период на действие 2017 – 2020 година.

При разработването на програмата са използвани действащите планове, наредби, програми на Община Чупрене:

 • Наредба за изграждане и опадване на зелената система на територията на община Чупрене
 • Общинска програма за опазване на околната среда ;
 • Общинска програма за управление на отпадъците ;
 • Общински план за развитие 2014-2020;
 • Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата , опазване на околната среда и защитата на имуществото на територията на община Чупрене

Тези общински документи на практика представляват интегриран инструментариум за планиране на политиката за развитие на Общината, в това число и по отношение опазване на околната среда. В тази връзка Програмата за опазване на околната среда ще бъде основният документ за провеждане на политика по околна среда в общината. С нея ще се идентифицират и планират нужните действия, срокове и източници на финансиране.

Формираните   стратегически цели задават основните направления на работа в областта на околната среда. Те са ориентирани към преодоляване на  проблемите в общината, както и към запазване на природните характеристики, които са в добро състояние.

Формулирани са следните стратегически цели в настоящата програма :

 1. Опазване и подобряване качеството на околната среда и осигуряване на здравословни условия за живот на населението.
 2. Съхраняване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на природните ресурси.
 3. Използване на природните дадености на територията на общината за развитие на икономическия потенциал и по специално за развитие на алтернативен туризъм, биологично земеделие, дърводобивна и дървопреработваща промишленост.

Потенциалният ефект от реализирането на настоящата програма върху околната среда ще бъде положителен, тъй като с нея се цели:

 • Запазване на нивата на атмосферните замърсители под долните оценъчни прагове съгласно Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух;
 • Подобряване управлението на водите и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.
 • Опазване на биоразнообразието и характерните за общината хабитати
 • Оптимизиране на системата за управление на отпадъците.
 • Повишаване на информираността на населението относно състоянието на околната среда и възможностите, които тя предлага за развиване на устойчиви икономически дейности

Финансовите средства, необходими за прилагането на Програма за опазване на околната среда на Община Чупрене ще бъдат осигурени основно от общинския бюджет за финансиране на дейностите, заложени в плана за действие, както и при възможност чрез кандидатстване с проекти по различни финансиращи програми.

МОТИВИ: Програмата за опазване на околната среда на община Чупрене за периода 2017-2020 година е разработена от общинската администрация  на основание чл.79  ал.1от Закона за опазване на околната среда . При изготвянето на програмата са спазени методическите указания на Министерството на околната среда и водите, относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда.

На основание  чл.26, ал.2 от ЗНА, проектът на Общинска програма за опазване на околната среда е публикуван на сайта на община Чупрене, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с нея и изразят становища

 

 

Публикувана на 01.08.2017г.

 

Внесени предложения ………бр.

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2017 – 2020