https://www.livechatalternative.com/

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Чупрене

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл. 19а, т. 3. от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми община Чупрене обявява провеждане на консултации със заинтересованата общественост на

 

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Чупрене.

            Заданието е публикувано на сайта на община Чупрене. На хартиен носител се съхранява в сградата на общинска администрация Чупрене, стая № 29, като достъп до него е осигурен всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Мнения, предложения и становища по Заданието, заинтересуваните лица могат да изразяват в писмена форма на адрес: Чупрене, ул. “Асен Балкански”  № 55 до Кмета на Община Чупрене  или на е-mail:  в срок до 05.11.2017 година.

           

За контакти: инж ГАЛИНА КАМЕНОВА

тел: 0886 66 23 14

 

 

 

 

Задание за обхвата и съдържанието на Екологична Оценка на Общ Устройствен План на Община Чупрене, Област Видин