https://www.livechatalternative.com/

На 29.09.2017 г. в заседателната зала на община Чупрене се проведе заключителна пресконференция, с която приключи изпълнението на проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене”

Целта на Община Чупрене е да провежда устойчива политика в областта на социалните дейности, като предприема редица инициативи за подобряване качеството на живот на жителите на общината чрез подобряване достъпа до услуги.  Част от тези инициативи са спечелените и успешно изпълнени през последните 10 години 7 проекта със социална насоченост.

На 29.09.2017 г. в заседателната зала на община Чупрене се проведе заключителна пресконференция, с която приключи изпълнението на проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене”.  Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от  Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд. Общата стойност на Договор BG05M9OP001-2.002-0073-С001 е в размер на 494 610 лв., а периода на изпълнение е от 01.10.2015 г до 30.09.2017 г.

Участие в събитието взе кмета на община Чупрене г-н Ваньо Костин, който откри пресконференцията, като обобщи поставените цели и постигнатите резултати. „На територията на община Чупрене живеят много възрастни хора, някои от които са болни или самотноживеещи. За нас най-важно беше, че успяхме да предложим услуги, които са близо до нуждите на тези хора. Комплексният подход към потребностите и предлагането на социална и психологическа подкрепа в голяма степен гарантират, че хората с увреждания и възрастните хора няма да попаднат в социална изолация и бедност.  Освен това дадохме шанс на техни близки и роднини, които бяха извън пазара на труда да се грижат за тях” каза г-н Костин.

За изпълнението на основната дейност по проекта – предоставяне на социални услуги в домашна среда, е създаден Център за предоставяне на почасови услуги за социално включване. За неговото функциониране беше назначен екип от 3 човека за управление на проекта и квалифициран психолог за предоставяне на психологическа консултация на потребителите и мотивационна подкрепа на социалните работници.

 

 

Потребители на социалната услуга са лица от следните целеви групи:

  1. Лица на възраст над 65 години.
  2. Лица с трайни увреждания, 50% и над 50%,  удостоверени с ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛК;
  3. Деца – инвалиди.

 

В началото на 2016 г. в кметствата на общината бяха подадени 231 бр. заявления за ползване на услугата „Личен асистент“ или „Домашен помощник“. За всяко подадено заявление външен изпълнител извърши оценка на индивидуалните потребности на всеки потребител. Въз основа на тези оценки, в съответстви с най-неотложните им нужди бяха одобрени за 89 бр.потребители на услуги в домашна среда. През м.март 2016 г. към тях се присъединиха и 15 бр. потребители на социални услуги по схема „Нови алтернативи”.  Съгласно условията на Договор № „BG05M9OP001-2.002-0073-C001“ и след проведена процедура за подбор, бяха наети 42 бр. лица, притежаващи необходимите качества и умения да предоставят почасови услуги в домашна среда. След присъединяването на потребителите от схема „Нова алтернатива” бяха наети още 15 лица, предоствящи услугата „Личен асистент”. По този начин от м.април 2016 г. числеността на персонала в Центъра за почасови услуги е 57 бр. лични асистенти и домашни помощници, които подкрепяха 104 бр. потребители в поддържането на домакинството, пазаруването, посещението при лекар и поддържането на социални контакти.

През целият период на изпълнение на проекта бяха предприети действия по информиране и  публичност на различни нива, с които се оповестиха  целите на проекта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. С организирането на пресконференции, отпечатването и разпространението на рекламни материали и публикациите в пресата се постигна по-голяма информираност на обществеността и по-конкретно на лицата със специални потребности за възможността да се възползват от услугите по проекта.

С успешната реализация на проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене” е постигната и основната му цел: Намаляване на риска от зависимост от институционен тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастните болни хора и хората с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване  и бедността.