Заседание на Общински съвет Чупрене – 27.10.2017г.

Уведомяваме Ви, че на 27.10.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за актуализация  на  Наредба за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене.

  1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто Иванов Бонински – б.ж. на с. Горни Лом.
  2. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл.актуал.Нар.общ.собственост

Предл.възстановяване зем.земя Г.Лом