https://www.livechatalternative.com/

Обява за изработен проект на подробен устройствен план

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 87

Вторник, 31 октомври 2017 г

 

 

Община с. Чупрене, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за подобект: „Кабелна линия 20 kV и МКТП 20/0,4 kV“ на обект: „Фабрика за производство на пелети и дървопреработване – УПИ І-024003, с. Протопопинци, община Чупрене“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени  възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в стая 14 на Община Чупрене.