Уведомяваме Ви, че на 24.11.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния проект за дневен ред

1.Предложение за откриване на процедура за закупуване на камион за дейности по благоустрояване на населените места от общината, поддръжка и зимно почистване на общинските пътища

2.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год.

  1. Предложение за промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства», с адрес с.Върбово, ул. «Първа» № 65 на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства»
  2. Предложение за Промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства», с адрес с.Долни Лом, ул. «Димитър Благоев» № 44,   на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства»,
  3. Предложение за промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост», с адрес с.Репляна ул. «Първа» № 16, на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост»

6.Предложение за  промяна наименованието и капацитета на социалната услуга от резидентен тип «Защитено жилище за хора с психични разстройства» с.Чупрене, ул. «Асен Балкански» № 8,  на «Защитено жилище за лица с психични разстройства»

7.Разни

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл. актуал.КР 09.2017 г.

Предл.закупуване камион

Предложение промяна наименование ЗЖ Чупрене

Предложение промяна наименование ЦНСТ Върбово

Предложение промяна наименование ЦНСТ Долни Лом

Предложение промяна наименование ЦНСТ Репляна